Ansökan om Aktivitetsbidrag för doktorandråd

OM aktivitetsbidraget

Doktorandråden ska genom Stockholms universitets studentkår (SUS) ha goda möjligheter att bygga upp och stärka studentinflytande lokalt på Stockholms universitet. Bidraget ska främja och stödja rådens arbete med kampanjer, aktiviteter och satsningar inom studentinflytande.

Arrangemanget ska syfta till att stärka rådet t.ex. genom sociala aktiviteter. Det kan också åsyfta att vara utbildande inom områden såsom studiemiljö, lika villkor, arbetslivsanknytning osv. Evenemanget ska vara öppet för studenter på SU. Det ska framgå utav t.ex. marknadsföring att SUS är medfinansiär. Bidraget beviljas på maximalt 1000 kronor per arrangemang (storleken på bidraget kan i undantagsfall höjas om det föreligger särskilda skäl), men kan inte användas för att täcka kostnader kopplade till alkohol.

Så här ansöker du

Fyll i formuläret nedan och skicka in det. Beslut om utbetalning fattas av doktorandombudet. Ni får besked via mejl när ansökan behandlats. Tänk på att det kan ta upp till tre veckor för SUS att behandla ansökan och ge ett besked. Lämna därför in den i god tid innan planerad aktivitet. När du fått din ansökan godkänd kan du göra utläggen.

Så här redovisar du

Skicka in originalkvitton senast två veckor efter det att aktiviteten har ägt rum. Först när vi fått in era originalkvitton kan SUS betala ut bidraget. Redovisade kvitton ska vara hela, ej innehålla privata inköp och det är inte tillåtet att stryka, ändra eller anteckna på framsidan av kvittot.

Application for activity funding for PhD councils

About the activity funding

With the help from Stockholm University Student Union (SUS), PhD councils are to be given the possibility to build and strengthen the student influence at a local level at Stockholm University. The activity funding is meant to support activities and campaigns to promote the student influence.

The activity is meant to strengthen the council. This can be done with for instance social activities. The activity funding can also be used for activities which are educating within fields such as study environment, equal opportunities and connections to the labor market. The activity should be open to students at SU. SUS should be stated as co-financers in marketing etc. 1000SEK is the maximum amount that will be granted per event, unless there are specific reasons why more is needed. The activity funding cannot be used for purchases of alcoholic beverages.

How to apply

Fill out the form below and send it in.The decision regarding the funding will be made by the PhD Ombudsman. You will receive a confirmation by email when the application has been processed. Please note that it can take up to three weeks for SUS to process the application and give a reply, so it’s important to fill out the application some time before the activity. Do not make any purchases before you application has been approved.

How to report

Send the original receipts at the latest two weeks after the activity. Until we get the original receipts we cannot perform the payment. The receipts need to be intact, not contain private purchases. Furthermore it’s not allowed to make changes or take notes on the front of the receipts.

Remember to read SUS terms and conditions for activity funding before stating the purpose of the activity.

Name of the council
Datum *
Datum
Date
Beskrivning av aktiviteten
Description of activity
Describe the activity
Purpose of activity
How the funding will be spent
Assumed amount of participants
Maximum spending amount
Uppgifter för utbetalning
Information about payment
Name of bank
Account holder
Bank sort code
Account number
Kontoinnehavarens uppgifter
Information about the account holder
Namn *
Namn
Name
Personal identity number
Street address
Postal address
Phone
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna administrera aktivitetsbidraget. *
I hereby agree that the student union can process my personal data in order to administrate the activity funding.