Ansökan om Aktivitetsbidrag för kårföreningar

OM aktivitetsbidraget

Aktivitetsbidragets syfte är att stödja kårföreningar att genomföra arrangemang. Dock skall bidrag inte utgå då arrangemanget är ekonomiskt självbärande.
Aktiviteter genomförda med aktivitetsbidrag ska bidra till ett levande campus vid Stockholms universitet. Då studentkåren bidrar ekonomiskt ska marknadsföringen av aktiviteten ske i samråd med samordnaren för kårföreningar så att studentkåren har möjlighet att synas.
Aktivitetsbidrag ges endast till evenemang som är öppna för samtliga studenter på Stockholms universitet och inte till föreningsinterna arrangemang. Aktivitetsbidraget får inte användas för att täcka upp utgifter hänförliga till alkoholförsäljning eller täcka upp svinn.
Aktivitetsbidrag beviljas med maximalt 2 000 kr per aktivitet. Dock kan större bidrag beviljas om det finns särskilda skäl.

Så här ansöker du

Fyll i formuläret nedan. Beslut om utbetalning av aktivitetsbidrag fattas av samordnare för kårföreningar. Tänk på att det kan ta upp till tre veckor för SUS att behandla ansökan och ge ett besked. Lämna därför in den i god tid innan planerad aktivitet. När du fått din ansökan godkänd kan du göra utläggen.

Så här redovisar du

Skicka in originalkvitton senast två veckor efter det att aktiviteten har ägt rum. Först när vi fått in era originalkvitton kan SUS betala ut bidraget. Redovisade kvitton ska vara hela, ej innehålla privata inköp och det är inte tillåtet att stryka, ändra eller anteckna på framsidan av kvittot.

Application for activity funding for Student Union Associations

About the activity funding

The purpose of the activity funding is to support Student Union Association to arrange events. The funding is not meant for activities or events that are economically self-supported. 

The activities organised with the activity funding are meant to contribute to the student life on campus at Stockholm University. Because the Student Union is participating financially, the promotion of the event should be done in coordination with the coordinator for Student Union Association so that SUS has the possibility to be visible. 

The activity fund is only meant for events open to all students at Stockholm University and not for the associations intern event. The activity funding cannot be used for purchases of alcoholic beverages. 2000SEK is the maximum amount that will be granted per event, unless there are specific reasons that requires a bigger amount. 

How to apply

Fill out the form below. The decision will be made by the coordinator for Student Union Associations.You will receive a confirmation by email when the application has been processed. Please note that it can take up to three weeks for SUS to process the application and give a reply, so it’s important to fill out the application some time before the activity. Do not make any purchases before you application has been approved.

How to report

Send the original receipts at the latest two weeks after the activity. Until we get the original receipts we cannot perform the payment. The receipts need to be intact, not contain private purchases. Furthermore it’s not allowed to make changes or take notes on the front of the receipts.

Remember to read SUS terms and conditions for activity funding before stating the purpose of the activity.

Name of the association
Datum *
Datum
Date
Beskrivning av aktiviteten
Description of activity
Describe the activity
Purpose of activity
How the funding will be spent
Assumed amount of participants
Maximum spending amount
Uppgifter för utbetalning
Information about payment
Name of bank
Account holder
Bank sort code
Account number
Kontoinnehavarens uppgifter
Information about the account holder
Namn *
Namn
Name
Personal identity number
Street address
Postal address
Phone
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna administrera aktivitetsbidraget. *
I hereby agree that the student union can process my personal data in order to administrate the activity funding.