Jämlikhetsombud

Universitetet bör, måste och kan bli mer jämlikt

Som lärosäte har Stockholms universitet ett ansvar för att alla studenter ges lika villkor att delta i undervisningen. Tyvärr är det inte fallet i nuläget. Diskriminering och trakasserier sker varje dag, baserat på kön, religion, sexuell läggning och andra orsaker. Det finns mycket som universitetet kan göra för att motverka fortsatt diskriminering. Exempelvis så kan universitetets webb­plats tillgänglighetsanpassas så att ännu fler kan ta del av infor­mationen.

För att universitetet ska göra framsteg på jämlikhetsområdet så behövs engagerade studenter som driver lika villkors-frågor vidare på lärosätet. Jämlikhetsombuden fyller den rollen. Deras arbete går ut på att samla information och informera ansvariga om problem. De kan exempelvis lyfta en sexistisk formulering i sin kurslitteratur eller problematisera omotiverat höga antag­ningskav som stänger ute vissa grupper.

Din roll som jämlikhetsombud

Som jämlikhetsombud arbetar du ideellt för att lyfta lika vill­kors-frågor på institutionsnivå. Ombuden har två huvuduppgifter:

  • Att sitta i ett lokalt råd på din institution som arbetar med lika villkors-frågor och driva studenternas intressen. Där kan du lyfta jämlikhetsproblem som du eller andra mött på institutionen och diskutera möjliga åtgärder.
  • Att sitta i ett jämlikhetsnätverk som studentkåren ansvarar för. Nätverkets syfte är att ombuden ska kunna utbyta idéer och erfarenheter. Samordnaren för lika villkors-frågor på studentkåren ger också ombuden utbildning i påverkansvä­gar och kommer med förslag på hur de kan driva frågorna vidare.

Utöver det uppmuntras jämlikhetsombuden att ta egna initiativ för att främja jämlikhetsarbetet på universitetet. Kanske vill du läsa din institutions likabehandlingsplan och komma med kon­struktiv kritik? Kanske vill du se över kurslitteraturen för att få en jämnare könsfördelning? Samordnaren för lika villkor på studentkåren och jämlikhets­nätverket kan alltid stödja dig om du vill starta något liknande projekt.

Vad får jag ut av det?

  • Att vara jämlikhetsombud behöver inte ta mer än någon timme i månaden men du lär dig för livet.
  • Som ombud har du rätt till ett intyg som styrker att du haft posten.
  • Som jämlikhetsombud jobbar du för en bra sak.
  • Framförallt får du en större möjlighet att påverka och förbättra jämlikheten på universitetet

Hur blir jag jämlikhetsombud?

Jämlikhetsombuden väljs ut av ett studentråd. För att komma i kontakt med studentrådet på din institution så kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare (SYV), studierektor eller studiebevakaren som jobbar på student­kåren. Studentrådet kan sedan utse dig som jämlikhets­ombud på ett möte. Det går bra att vara fler än ett ombud från samma råd.
När studentrådet har utsett ett jämlikhetsombud så är det viktigt att på något sätt meddela studiebevakaren på kåren, till exempel genom skicka ett mejl och bifoga ett mötesprotokoll.

Vem vänder jag mig till?

Det är inte alltid lätt för dig som jämlikhetsombud att veta vem du ska vända sig till om du vill påverka din institution. Här kom­mer en kort lista som beskriver olika roller på institutionen och vilka ansvarsområden de har. Studentkåren kan alltid hjälpa dig om du känner dig osäker över vem du ska vända dig till.

  • Studievägledaren är oftast den som har närmast kontakt med studenter på institutionen och den som studenter ska vända sig till kring problem med studier.
  • Föreläsaren håller i en enskild kurs eller föreläsning och kan vara bra att vända sig till om du har en åsikt om en specifik del av kursen, exempelvis litteraturen.
  • Studierektorn samordnar utbildningen på institutionen, bland annat innehållet i kursplanen.
  • Prefekten är ytterst ansvarig för hela institutionen och kan vara bra att vända sig till med övergripande frågor eller problem.

Kontakta studentkårens samordnare för lika villkor på likavillkor@sus.su.se