Studiemiljöombud

Din roll och dina rättigheter som studiemiljöombud.

Under din studietid är universitetet din arbetsplats

När vi börjar studera på universitetet har vi alla olika förutsättningar, vissa börjar direkt efter gymnasiestudierna medan andra blir studenter senare i livet. Alla bär vi med oss olika kunskaper och verktyg, därför måste universitetet kunna ge resurser till alla studenter. 

Som student krävs mycket eget ansvar men även ett gott samarbete med universitetet för att studenter ska lyckas nå sina mål. Under ens studietid kan mycket påverka ens studiemiljö, allt från privatliv till schemaläggning och studieutrymmen. Därför är det viktigt att det finns människor som arbetar kontinuerligt med att förbättra hur studenters studiemiljö ser ut.

Att vara studiemiljöombud handlar om att se till att både den fysiska och den psykosociala situationen för studenter ständigt blir bättre och håller god kvalité. Det handlar om datorsalar, mikrovågsugnar, studieplatser, stress, utanförskap och annat.

Din roll som studiemiljöombud

Som studiemiljöombud får du möjlighet att påverka och förbättra studiemiljön både för dig själv och för andra studenter. Det är ett oerhört viktigt uppdrag och varje studentråd bör därför ha ett studiemiljöombud. Ombuden har två huvuduppgifter: 

 • Att sitta i ett lokalt råd på din institution som arbetar med arbets- och studiemiljöfrågor samt driva studenternas intressen. Där kan du lyfta problem som du eller andra mött på institutionen och diskutera möjliga åtgärder.

 • Att sitta i ett studiemiljönätverk som studentkåren ansvarar för. Nätverkets syfte är att ombuden ska kunna utbyta idéer och erfarenheter. Samordnaren för studiemiljö på studentkåren ger också ombuden utbildning i påverkansvägar och kommer med förslag på hur de kan driva frågorna vidare.

Arbetsmiljölagen ger studiemiljöombuden lagliga rättigheter att verka för en god studiemiljö vid sin institution. Eftersom du som student själv vistas i de miljöerna vet du bäst var det brister i studiemiljöarbetet, vad som kan förbättras. Därför bör du gå med på skyddsronder på din institution. En skyddsrond är när ni går igenom säkerhet och utrustning i alla lokaler på institutionen.
Det är mycket som kan inverka på den psykosociala miljön under studietiden såsom stresshantering, relationer och prestationskrav. Det är därför viktigt att vi jobbar med att hela tiden lokalisera och minimera riskerna för psykosocial ohälsa på institutionerna.

Vad får jag ut av det?

 • Att vara studiemiljöombud behöver inte ta mer än någon timme i månaden men du lär dig för livet.

 • Som ombud har du rätt till ett intyg som styrker att du haft posten.

 • Som studiemiljöombud jobbar du för en bra sak.

 • Framförallt får du en större möjlighet att påverka och förbättra jämlikheten på universitetet.

Hur blir jag studiemiljöombud?

Studiemiljöombuden väljs ut av ett studentråd. För att komma i kontakt med studentrådet på din institution så kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare (SYV), studierektor eller studiebevakaren som jobbar på studentkåren. Studentrådet kan sedan utse dig som studiemiljöombud på ett möte. Det går bra att vara fler än ett ombud från samma råd. När studentrådet har utsett ett studiemiljöombud så är det viktigt att meddela studiebevakaren på studentkåren, till exempel genom att skicka ett mejl där du skriver dina uppgifter eller bifogar ett mötesprotokoll.

Vem vänder jag mig till?

Det är inte alltid lätt att veta vem du som studiemiljöombud ska vända dig till om du vill påverka sin institution. Här kommer en kort lista som beskriver vad de olika personernas gör och vad deras ansvarsområden är. Studentkåren kan alltid hjälpa dig om du känner dig osäker över vem du ska vända dig till.

 • Studievägledaren är oftast den som har närmast kontakt med studenter på institutionen och den som studenter ska vända sig till kring problem med studier.

 • Föreläsaren håller i en enskild kurs eller föreläsning och kan vara bra att vända sig till om du har en åsikt om en specifik del av kursen, exempelvis litteraturen.

 • Studierektorn samordnar utbildningen på institutionen, bland annat innehållet i kursplanen.

 • Prefekten är ytterst ansvarig för hela institutionen och kan vara bra att vända sig till med övergripande frågor eller problem.

 • Skyddsombudet har i princip samma uppgifter som ett studiemiljöombud och har därför goda kunskaper om situationen på din institution.

Kontakta kårens samordnare för studiemiljö för mer information på studiemiljo@sus.su.se