Back to All Events

Decharge-fullmäktige

Välkommen på kårfullmäktige! Mötet är öppet för alla kårmedlemmar ochg börjar klockan 18:00 i hörsal 8, Södra huset. Under detta möte kommer fullmäktige bland annat gå igenom kårens verksamhetsberättelse och ekonomi för verksamhetsåret 2016/2017 och rösta om ansvarsfrihet för styrelsen.

Utöver detta kommer inkomna motioner och propositioner behandlas. Dessa kommer publiceras på kårens webbplats sus.su.se.

Om fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och beslutar i alla övergripande politiska, ekonomiska och principiella frågor. I SUS fullmäktige finns totalt 41 ordinarie stolar, med lika många suppleantplatser. Fördelningen mellan de olika partierna i fullmäktige avgörs i det årliga kårvalet som hålls under vårterminen.

Läs mer om kårfullmäktige

Later Event: November 22
Tze German Wednesday pub