Kårval

Frågor och svar

Varför hålls ett kårval?

Stockholms universitets studentkår är en demokratisk medlemsorganisation vars högsta beslutande organ är kårfullmäktige. Sammansättningen i kårfullmäktige avgörs av det kårval som hålls varje vårtermin. Under kårvalet har studentkårens medlemmar rätt att rösta på de kårpartier som ställer upp i valet. Alla medlemmar har också möjlighet att själva bilda kårparti och ställa upp i kårvalet förutsatt att de kriterier som sätts upp för kårpartier uppfylls.

Vem får rösta?

Alla som har blivit medlemmar i Stockholms Universitets studentkår senast fem arbetsdagar innan valet startar. För valet 2018 betyder det 6 april klockan 17:00.

Hur går röstningen till?

Valet är internetbaserat, vilket innebär att så länge du har en dator med internetuppkoppling så kan du rösta var du vill. Information om hur du gör för att rösta kommer att skickas ut via mejl innan röstningen öppnar. 

Kan jag personvalsrösta?

Sedan 2011 går det är att personvalrösta under kårvalet. Det innebär att du inte bara kan röstar på det parti du bäst anser ta hand om dina intressen, utan även på den person som du tror kan göra jobbet bäst. För att en kandidat ska flyttas upp från sin plats på listan krävs minst fem procent av rösterna.

Varför är det viktigt att rösta i kårvalet?

Studentkåren har i uppdrag att företräda studenter vid Stockholms universitet. Kårvalet är till för att studentkårens medlemmar ska ha inflytande över vilka som leder studentkåren det kommande året och därigenom vilka frågor studentkåren ska prioritera, månde det vara likabehandling i undervisningen, socialförsäkring för studenter, lättillgänglig kurslitteratur, studiesocial verksamhet, kårens egna organisation och arbetssätt – eller någonting annat.

Vad handlar valet om?

Resultatet av kårvalet avgör sammansättningen av kårfullmäktige under den kommande mandatperioden. De kårpartier som passerar mandatspärren tilldelas mandat i fullmäktige utifrån hur många röster de fått relativt de andra partierna. I Stockholms universitets studentkårs fullmäktige finns totalt 41 ordinarie stolar, med lika många suppleantplatser.

Hur fördelas platserna i fullmäktige?

De 41 platserna i kårfullmäktige fördelas enligt d'Honts metod. Om ett parti får fyra mandat är det de fyra högst placerade studenterna på deras lista som får representera partiet - och även dig.

Vad beslutar kårfullmäktige om?

Kårfullmäktige beslutar i alla övergripande politiska, ekonomiska och principiella frågor som exempelvis verksamhetsplan, rambudget, stadga, kårstyrelsens sammansättning och vilka som ska utgöra kårens presidium (ordförande och vice ordförande). Läs mer om fullmäktige

Vad beslutar kårstyrelsen om?

Kårens styrelse har mer direkt inflytande över kårens dagliga verksamhet då styrelsen bland annat beslutar om uppdragsbeskrivningar, arvoderingar och anställningar, remissvar och en mer detaljerad version av den av fullmäktige fastställda verksamhetsplanen. Läs mer om kårstyrelsen

Vilken makt har kårpartierna?

Kårpartierna utgör kårfullmäktige och dikterar därmed tillsammans villkoren för studentkårens verksamhet varje verksamhetsår. Hur mycket makt ett enskilt parti kan utöva beror på mandatfördelningen och eventuella koalitioner. Tillsättningen av kårstyrelsen sker via ytterligare ett listval i kårfullmäktige. Därmed får partierna mer eller mindre inflytande över kårens dagliga verksamhet.

För frågor om det kommande kårvalet kontakta projektledare för kårvalet karval@sus.su.se