lika villkor

Universitetet bör, måste och kan bli mer jämlikt

Som lärosäte har Stockholms universitet ett ansvar för att alla studenter ges lika villkor att delta i undervisningen. För att alla ska kunna göra det måste universitetet arbeta för att bli mer jämlikt.

Universitetet kan arbeta förebyggande för att bli mer jämlikt genom att till exempel tillgänglighetsanpassa lokaler och utbilda personal i frågor som rör diskriminering och trakasserier. För att universitetet ska göra framsteg på jämlikhetsområdet så behövs engagerade studenter som driver lika villkorsfrågor vidare på lärosätet. Jämlikhetsombuden kan samla information och informera ansvariga om problem. De kan exempelvis lyfta en sexistisk formulering i sin kurslitteratur eller problematisera omotiverat höga antagningskrav som stänger ute vissa studenter.

Din roll som jämlikhetsombud

Som jämlikhetsombud arbetar du ideellt för att lyfta lika villkorsfrågor på institutionsnivå. Du har två huvuduppgifter:

  • Att vara studentrepresentant i ett lokalt råd på din institution som arbetar med lika villkorsfrågor och driva studenternas intressen där. Där kan du lyfta jämlikhetsproblem som du eller andra mött på institutionen och diskutera möjliga åtgärder.

  • Att sitta i ett jämlikhets- och studiemiljönätverk som studentkåren ansvarar för. Nätverkets syfte är att ombuden ska kunna utbyta idéer och erfarenheter.

Samordnaren för lika villkorsfrågor på studentkåren ger också ombuden utbildning i påverkansvägar och kommer med förslag på hur de kan driva frågorna vidare.

Jämlikhetsombuden uppmuntras att ta egna initiativ för att främja jämlikhetsarbetet på universitetet. Kanske vill du läsa din institutions likabehandlingsplan och komma med konstruktiv kritik? Kanske vill du se över kurslitteraturen för att få en jämnare könsfördelning?

Samordnaren för lika villkor på studentkåren kan alltid ge dig stöd om du vill starta något liknande projekt.

Vad får jag ut av det?

Att vara jämlikhetsombud behöver inte ta mer än någon timme i månaden men du lär dig för livet.

  • Som ombud har du rätt till ett intyg som styrker att du har haft posten.

  • Som jämlikhetsombud jobbar du för en bra sak.

  • Du får en större möjlighet att påverka och förbättra jämlikheten på universitetet

Hur blir jag jämlikhetsombud?

Jämlikhetsombuden väljs ut av ett studentråd. För att komma i kontakt med studentrådet på din institution så kan du kontakta studiebevakaren som jobbar på studentkåren. Studentrådet kan sedan utse dig till jämlikhetsombud på ett möte. Det går bra att vara fler än ett ombud från samma råd. När studentrådet har utsett ett jämlikhetsombud så är det viktigt att på något sätt meddela studiebevakaren på kåren, till exempel genom skicka ett mejl och bifoga ett mötesprotokoll. Om det inte finns ett studentråd på din institution så kan studentkåren utse ett jämlikhetsombud till din institution.

Vem vänder jag mig till?

Det är inte alltid lätt för dig som jämlikhetsombud att veta vem du ska vända dig till om du vill påverka din institution. Här kommer en kort lista som beskriver olika roller på institutionen och vilka ansvarsområden de har. Studentkåren kan alltid hjälpa dig om du känner dig osäker över vem du ska vända dig till.

Studievägledaren är oftast den som har närmast kontakt med studenter på institutionen och den som studenter ska vända sig till kring problem med studier.

Föreläsaren håller i en enskild kurs eller föreläsning och kan vara bra att vända sig till om du har en åsikt om en specifik del av kursen, exempelvis litteraturen.

Studierektorn samordnar utbildningen på institutionen, bland annat innehållet i kursplanen.

Prefekten är ytterst ansvarig för hela institutionen och kan vara bra att vända sig till med övergripande frågor eller problem.

Du kan även vända dig till studiebevakarna eller samordnaren för lika villkorsfrågor på Stockholms universitets studentkår.

Kontakt:

Samordnare lika villkorsfrågor

Mejl: likavillkor@sus.su.se

Telefon: 08-674 62 23