lika villkors-frågor

Som lärosäte har Stockholms universitet (SU) ett ansvar för att alla studenter ges lika villkor att delta i undervisningen.

Tyvärr är det inte fallet i nuläget. Diskriminering och trakasserier sker varje dag, baserat på kön, religion, sexuell läggning och andra orsaker.

Det finns flera konkreta åtgärder som universitetet kan genomföra för att motverka fortsatt diskriminering. Exempelvis så kan universitetets webbplats tillgänglighetsanpassas så att ännu fler kan ta del av informationen. Därför är det viktigt att det finns folk som jobbar strategiskt med att främja lika villkorsarbetet på SU.

Studentkåren arbetar självklart mot direkta fall av diskriminering och trakasserier, men hanterar även strukturella lika villkorsproblem som brist på normkritik i undervisningen eller brist på representation i universitetsförvaltningen eller studentkåren. Vi arbetar för att universitetet ska arbeta mer förebyggande för att skapa en så god miljö som möjligt för alla studenter i alla avseenden.

Diskrimineringslagen

Som lärosäte så ges SU olika skyldigheter enligt diskrimineringslagen. För det första så har SU en skyldighet att utreda och vidta åtgärder om en student utsätts för trakasserier och/eller diskriminering. SU har också en skyldighet att ta fram en likabehandlingsplan som ska uppdateras varje år.

Om du upplever att du utsatts för diskriminering och/eller trakasserier så rekommenderar studentkåren att du vänder dig till våra studentombud som står vid din sida och kan ge dig råd om hur situationen bör hanteras. Du kan även vända dig direkt till universitetets jämlikhetssamordnare (jamlikhet@su.se) som kan utreda händelsen och vidta eventuella åtgärder. 

Hur kan du verka för lika villkor på SU?

  1. Bli jämlikhetsombud på din institution. Du blir jämlikhetsombud genom institutionens studentråd. Om du inte vet hur du ska komma i kontakt med ditt studentråd så kan du kontakta samordnaren för lika villkorsfrågor på kåren som hjälper dig komma igång.
     
  2. Gå på jämlikhetsnätverkets träffar. Nätverket träffas kontinuerligt under terminens gång och ger dig möjlighet att träffa andra som brinner för lika villkor, samt lära dig mer om påverkansvägar mot universitetet.

Vad gör kåren för lika villkor på universitetet?

På kåren har vi en samordnare för lika villkorsfrågor som arbetar strategiskt för att främja lika villkorsfrågor. Samordnaren är din kontaktperson som student om du vill påverka universitetet i lika villkorsfrågor eller om du har en idé om vad kåren bör göra inom detta område.

Samordnaren arbetar alltså med långsiktiga påverkansfrågor, men arbetar däremot inte med enskilda fall av diskriminering och/eller trakasserier. Om du vill diskutera ett enskilt fall så kan du vända dig till studentombuden eller universitetets jämlikhetssamordnare (se ovan).

Samordnaren för lika villkorsfrågors huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

  1. Sitta med i organ och andra möten på SU där beslut som rör lika villkor fattas.
  2. Driva långsiktiga påverkansfrågor mot universitetet för att höja ambitionsnivån på lika villkorsarbetet.
  3. Bevaka och hjälpa till att driva lika villkorsfrågor på institutionsnivå.
  4. Hålla i ett nätverk för engagerade studenter som vill lära sig mer – eller påverka inom – lika villkorsfrågor.
  5. Utföra projekt och workshops för att synliggöra, skapa opinion och bidra med kunskap inom området.

Du kan kontakta kårens samordnare för lika villkorsfrågor på likavillkor@sus.su.se