Att bli misstänkt för fusk eller plagiat

Denna information riktar sig till dig som är student vid Stockholms universitet och som vill veta mer om vad som kan hända vid misstanke om vilseledande vid examination, det som i dagligt tal kallas fusk eller plagiat. Här hittar du också information om vad våra studentombud kan erbjuda för stöd och råd till en student som är misstänkt för fusk eller plagiat.

Kontakta studentombuden tidigt

Det är viktigt att kontakten mellan student och studentombud upprättas så tidigt som möjligt i ett ärende som rör misstanke om fusk. Helst ska institutioner/anställda vid Stockholms universitet informera studenter om att studentombuden kan erbjuda råd och stöd redan när misstanke om fusk riktas mot en student. Det är också viktigt att institutioner/anställda vid Stockholms universitet själva informerar om fusk, dess potentiella konsekvenser och möjligheten för studenter att få stöd från studentombuden i allmänhet.

Vad säger regelverket?

Om en student ”med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas” så får universitetet vidta disciplinära åtgärder enligt 10 kap. 1 § 1 p. i högskoleförordningen.

Det är alltså enbart vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas som det kan bli aktuellt med disciplinära åtgärder. Det innebär att ett utkast som en student kommunicerar med sin handledare eller när en student visar ett examinerande prov för en studiekamrat inte kan bli föremål för en utredning om vilseledande.

Det finns även andra fall då universitet får vidta disciplinära åtgärder enligt 10 kap. 1 § 2-4 p. i högskoleförordningen. Dessa fall är när en student:     

 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan

 • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan

 • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Stockholms universitet hanterar dessa fall på liknande sätt som fusk och plagiat. Du som student kan även här få stöd av studentombuden.

Disciplinärendet inleds av universitetet

När en anställd på Stockholms universitet misstänker att en student vilselett vid examination anmäler denna det till en ansvarig person på institutionen. Det brukar i de flesta fall vara prefekten eller en studierektor. Den ansvarige upprättar dokumentation om ärendet och brukar ibland kontakta studenten för att förklara att utredning pågår samt kan efterfråga studenteterns version av vad som hänt.

Om får veta att du blir utredd för vilseledande så tveka inte att kontakta studentombuden direkt. Ofta inleds ärenden med en mejlkonversation mellan ansvarig på institutionen och studenten. Du kan i detta skede svara institutionen att du först vill kontakta studentombuden för att få inledande stöd och råd innan du svarar på några frågor. Detta för att säkerställa att du kan ge ett informerat svar till institutionen.

Studenten har rätt att studera som vanligt under handläggningen av disciplinärendet. Undantaget är om rektor, efter samråd med den lagfarne ledamoten i Disciplinnämnden, tillfälligt (interimistiskt) stänger av studenten med omedelbar verkan från verksamheten vid universitetet.

Studenten får ett missiv

Det kanske vanligaste sättet som en student får reda på att den har en misstanke riktat mot sig är via kontakt från Avdelningen för planering och ledningsstöd. Studenten får en samling dokument, som kallas missiv, skickat till sig samt information om att den ska bekräfta att den mottagit dokumenten. I missivet finns personuppgifter om studenten, information om vilken misstanke som riktas mot studenten, en redogörelse från institutionen och noteringar om den kontakt institutionen haft med studenten om ärendet. Om ärendet rör otillåtna anteckningar ska en kopia av dessa finnas med. Om ärendet rör plagiat finns ofta en längre Urkunds-rapport med källor samt övrig information som kan vara relevant för ärendet bifogad.

Missivet och annat material i disciplinärendet kan kännas överväldigande och svårhanterligt. Därför får du som student självklart i din kontakt med studentombuden hjälp med att sätta dig in i handlingarna, sortera informationen och bedöma relevans. Detta görs ofta genom att studentombudet tar del av handlingarna och sedan träffar studenten i studentkårens lokaler och pratar om ärendet och handlingarna.

Studenten kan lämna ett yttrande

Du som student uppmanas inkomma med ett yttrande/bemötande över de misstankar som riktas mot dig i missivet. Studentombuden har möjlighet att ge dig råd angående vad som kan vara bra att bemöta gällande den misstanke som riktas mot dig. Generellt brukar studentombudet ge rådet att du i ett yttrande

 • ger din version av händelsen

 • ger en bakgrund och eventuella bakomliggande orsaker till vad som hänt

 • bemöter anklagelserna i anmälan

 • är formell och saklig i språket.

När en student inkommit med yttrande får rektor ärendets missiv och yttrande på sitt bord. Rektor beslutar då om ärendet ska lämnas utan åtgärd (och därmed finns ingen misstanke mot studenten kvar), om varning ska utdelas eller om ärendet ska hänskjutas (gå vidare) till disciplinnämnden. Om rektor beslutar om varning har studenten rätt att få det beslutet prövat av Disciplinnämnden. Om ärendet går vidare till Disciplinnämnden får studenten information om det samt en kallelse till Disciplinnämndens sammanträde.

Disciplinnämnden sammanträder

Disciplinnämnden sammanträder ungefär varannan vecka och beslutar då om flertalet ärenden. Ett enskilt ärende brukar ta ungefär 30 minuter.

Disciplinnämnden består av fem ledamöter, rektor (ställföreträdare eller annan särskilt utsedd ställföreträdare), en lagfaren ledamot, en företrädare för lärarna och två representanter för studenterna.

Ett sammanträde går till så att nämnden presenteras av rektor. Sedan får institutionen tillfälle att lägga till kommentarer i ärendet och ledamöterna får ställa frågor till institutionen. Därefter får studenten yttra sig om den har något att tillföra ärendet och ledamöterna ställer frågor till studenten. Institutionen och studenten får sedan lämna salen medan ledamöterna överlägger. När ledamöterna kommit till beslut i frågan kallas institutionen och studenten in igen och rektor meddelar beslutet med motivering.

Om studentombudet har tagit del av alla handlingar och träffat studenten kan studentombudet följa med till disciplinnämndens sammanträde och vara ett stöd när studenten blir hörd i ärendet. Om studenten vill kan studenten och studentombud också träffas kort innan sammanträdet i studentkårens lokaler och tillsammans gå till sammanträdet, närvara tillsammans och sedan lämna salen för ett samtal.

Avstängning, varning eller utan åtgärd

Om disciplinnämnden anser att studenten inte har vilselett vid examination lämnas ärendet utan åtgärd. Anser disciplinnämnden däremot att vilseledande har ägt rum blir följden i regel avstängning och mindre ofta en varning. Enligt högskoleförordningen kan avstängningens längd variera mellan en till sex månader men studentombudens erfarenhet är att Stockholms universitets disciplinnämnd beslut om avstängning i regel varierar mellan en till tre månader.

Avstängningens längd beror på:

 • hur omfattande vilseledandet varit

 • hur tidigt eller sent i utbildningen studenten är

 • det examinerande momentets omfattning i högskolepoäng

 • om studenten tidigare blivit föremål för disciplinär åtgärd.  

En avstängning innebär att studenten inte får delta i examination eller undervisning vid Stockholms universitet. Studenten får alltså inte närvara vid föreläsningar/seminarium/laborationer/examination eller liknande. I förlängningen innebär det även att studenten inte bedriver aktiva studier under avstängningsperioden (om den inte studerar vid ett annat lärosäte) och kan därför inte få studiebidrag/lån från CSN under denna period.

Överklaga ett beslut från Disciplinnämnden

Disciplinnämndens beslut går att överklaga till Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från att studenten delgetts beslutet. En överklagan innebär att studenten vill att en överinstans prövar ärendet en gång till. Information om hur en student överklagar får studenten med beslutet från Disciplinnämnden. Studentombuden kan ge råd kring vad studenten kan använda för argumentation i sin skriftliga överklagan.

Under och efter en avstängning – tänk framåt

Studenter är alltid välkomna tillbaka till Stockholms universitet efter en avstängningsperiod och ska inte drabbas av några repressalier eller liknande för att den haft ett disciplinärende.

Under avstängningsperioden kan studenten planera sina framtida studier. Ett alternativ för att göra detta är att kontakta en studievägledare vid den institution studenten i vanliga fall studerar vid för att få råd och lägga upp en individuell studieplan. Att en student är avstängd från utbildning och examination hindrar inte att studenten får hjälp med förvaltningsadministrativa frågor som studievägledning.

Det är inte ovanligt att studenter mår dåligt innan, under samt efter handläggningen av ett disciplinärende. Där kan Studenthälsan vara ett bra stöd. De är väl insatta i studenternas situation generellt och har även kompentens gällande studenters situation kopplat till disciplinärenden. Det underlättar också att studenten pratar med sina nära och kära, berättar vad som händer och vilket stöd studenten skulle behöva i processen.

Vill du läsa mer?

Att disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter, vad vilseledande är och disciplinnämndens hantering av ärenden regleras i högskoleförordningens 10:e kapitel samt till viss del av Förvaltningslagens regler om beslutsmotivering och handläggning. Dess föreskrifter är även omsatta i Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden.