Fokus på hållbarhet och studenthälsa i SUS påverkansfrågor

Stockholms universitets studentkårs presidium har nu överlämnat de påverkansfrågor som gäller för verksamhetsåret 2019/2020 till Stockholms universitets rektor och prorektor. Nedan är de påverkansfrågor som SUS ska arbeta med under det kommande året för att förbättra studietiden för studenterna på Stockholms universitet.

En studiemiljö för alla

En kvalitativ utbildning kräver en kvalitativ studiemiljö, som ger studenterna rätt förutsättningar. SUS ska vara pådrivande för att de fysiska och digitala studiemiljöerna vid Stockholms universitet förbättras. Fler renoveringar behöver ske och universitetets tillgänglighetsanpassning ska förbättras. Studie- och matplatserna bör utökas med studenters olika behov i fokus, och möjligheterna till matförvaring för studenter ses över. SUS ska fortsätta arbetet för en för alla studenter gemensam studiesocial lokal.

 

Ta studenters välmående på allvar

Alla studenter har rätt att känna sig trygga och välkomna vid Stockholms universitet. I dag råkar allt för många illa ut och för många upplever psykisk ohälsa. Studentkåren ska verka för att universitetet förbättrar och systematiserar sitt arbete mot diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. SUS ska fortsätta arbetet för psykisk hälsa på lokal och nationell nivå, med målet att få makthavarna att inse vidden av problemen och vidta relevanta åtgärder.

 

Ett hållbart universitet

Om världen ska klara den nödvändiga omställningen till samhällen som är hållbara och ekologiska måste vi alla bidra. Stockholms universitet bidrar med banbrytande forskning som hjälper mänskligheten att möta utmaningarna – men måste samtidigt ta sitt ansvar som en stor utsläppare av koldioxid. SUS ska vara pådrivande för att universitetet minskar sin klimatpåverkan. I det arbetet är det viktigt att studentkåren agerar som en förebild och minimerar sin egen påverkan.

 

Förbättra studenters ekonomiska situation

Undersökningar visar att studenter i Sverige nätt och jämnt går runt ekonomiskt varje månad. Som student i Stockholm är den ekonomiska bördan extra tung. Under verksamhetsåret 2019/2020 ska SUS verka för att kurslitteraturen görs mer tillgänglig och billigare för studenter vid SU, genom open access, digitalisering, införande av kostnadstak för kurslitteratur samt större uppsättningar kurslitteratur i universitetets bibliotek. Medlemskapet i studentkåren ska ge mycket till studenterna via förmåner och rabatter. För att minska studenternas kostnader behöver SUS även verka för att fler billiga bostäder byggs och att hyrestak införs.

 

SUS representant i Komit vill lyfta sociala förutsättningar för högre studier

Karin Bohman, ledamöt SUS styrelse samt i SFS-kommittén Komit.

Karin Bohman, ledamöt SUS styrelse samt i SFS-kommittén Komit.

Stockholms universitets studentkår är med i den nationella studentorganisationen Sveriges förenade studentkårer (SFS), som representerar Sveriges studenter i internationella sammanhang. Ett av de utskott som finns inom SFS är den internationella kommittén Komit. På nationell nivå kan Komit representera SFS i diskussioner kring implementering och påverkansarbete med internationella studentpolitiska frågor genom möten och konferenser.

Karin Bohman, grundlärarstudent och SUS styrelseledamot har från och med denna termin ett uppdrag som studentrepresentant i Komit. Med sig till sitt nya uppdrag har hon sina tidigare erfarenheter, både som studiebevakare på SUS och som student.

– Under min tid på SUS fick jag lära mig dels många praktiska förmågor såsom arbete i grupp och dels hur man kan kommunicera strategiskt. Vidare fick jag samarbeta med personer inom SU:s lärarutbildning som har gett mig många kunskaper inom frågor som kommer att vara aktuella för mitt uppdrag i Komit. 

Komit arbetar med olika studentrelaterade frågor utifrån ett internationellt fastställt principprogram som samtliga medlemskårer i SFS är med och utformar. Genom sitt uppdrag vill Karin Bohman bidra med sin erfarenhet av att ha arbetat med frågor som rör högre utbildning och även med sitt perspektiv som lärarstudent.

– Det finns många viktiga frågor som alla är intressanta, men för mig så är jag extra intresserad av högkvalitativ utbildning, internationalisering och mobilitet samt sociala förutsättningar för högre studier.

Komit representerar SFS vid två årliga beslutsmöten och två medlemsmöten samt vid Nordiskt ordförandemöte (NOM). Läs mer om Komit här

Studentbostadsbristen en huvudfråga vid SASUF-konferens i Sydafrika

Tidigare i somras besökte Hugo Thorén, SUS dåvarande ansvarig för Studentinflytande, Forsknings- och innovations konferensen SASUF i Sydafrika. Även representanter från universitet runt om i Sverige och världen deltog för att diskutera idéer, utmaningar som uppstår för studenter samt potentiella lösningar.

Det gemensamma temat var hur studentinflytandet kan stärkas. Bland annat diskuterade representanterna studentbostadsfrågan, avkolonisering inom utbildningar, säker mat och studenters psykiska hälsa.

Studentbostadsfrågan och frågan om studenters psykiska hälsa togs upp som utmaningar som Sverige och Sydafrika har gemensamt. Sydafrika och Sverige planerar att fortsätta arbetet rörande dessa frågor gentemot universiteten och kommer att följa upp frågorna under Student Leadership Network i Uppsala i maj nästa år.

Läs mer om konferensen här

Studentdagen: SUS vill se tredubblat statsbidrag till studentkårer

Hur kan UKÄ och kårerna stärka studenternas inflytande över utbildning och lärosäte? Vad har studenter för rättigheter? Det var några av de frågorna som stod på agendan under Studentdagen, en dag för kåraktiva.

SUS ordförande Martina Cederlid och studiemiljösamordnare Anna Knoph var tillsammans med ca 80 andra kåraktiva på plats på Studentdagen, som arrangeras av Universitetskanslersämbetet UKÄ.

Dagen bestod av föreläsningar och diskussioner men även kunskapsutbyte kåraktiva emellan. De viktigaste frågorna under dagen handlade bland annat om studenträttsliga frågor och det nationella kvalitetssäkringssystemet. Studentinflytande var också en viktig punkt på agendan.

Många frågor som rör studenter beslutas inte av universiteten själva utan av andra instanser. Vi behöver därför påverka dem tillsammans för att få igenom förändringar. SUS medverkan handlar i grunden om studentinflytande, där vi särskilt driver frågan om tredubblat statsbidrag till studentkårer för att kårerna ska kunna vara mer självständiga från universiteten och på så sätt kunna driva på fler frågor hårdare.

SUS lyfter frågan om studentbostäder under besök hos Linköpings kårer

Under helgen har SUS presidium och politiska sekreterare varit på besök hos studentkårerna StuFF och Concencus i Linköping. Med på besöket var även kårer från andra städer.

Syftet med helgen var att lära känna varandra och förhoppningen är att vi i år tillsammans ska få fram studenternas vilja. För att uppnå detta behöver kårerna driva liknande frågor och tala med en enad röst för maximalt genomslag.

Frågor som diskuterades var bland annat hur vi kan förbättra studenternas studietid, där vi från SUS  lyfte studenters ekonomi, med bostadsfrågan som den mest centrala frågan. Har studenter inget boende är det också svårt att bedriva studier.

Vi tryckte även på att vi vill se en nationell kartläggning av studenternas psykiska hälsa. 

 Nu sätter arbetet med dessa frågor igång på hemmaplan.  Vi kommer att kontinuerligt att uppdatera i våra kanaler hur arbetet går, så håll utkik.

Stockholms universitets studentkår deltog i Academic Pride

I helgen deltog SUS i Academic Pride tillsammans med Stockholms universitet, kårföreningen Rainbows, KI, KTH, Föreningen ekonomerna, Stockholm School of Economics, Queerolinska och tusentals andra, för att visa att alla människor har rätt att få vara sig själva och att få älska och leva med den de vill!

– Alla studenter har rätt att känna sig trygga och välkomna vid Stockholms universitet. Studentkåren arbetar aktivt för att universitetet ska motverka diskriminering på grund av sexuell läggning, men vi på SUS tycker även att det är viktigt att synliggöra HBTQ-frågorna både på campus och inom akademin. Det är därför med stolthet som jag och SUS har deltagit vid Pride, säger SUS ordförande Martina Cederlid.

SUS: Stockholms universitet måste förbättra studiemiljön

Campusområdet Albano är just nu under uppbyggnad. Albano ska bli ett vetenskapligt nav och en brygga mellan SU och KTH.

För att ta reda på vad studenterna önskar till Albano gick Akademiska Hus, Stockholms universitet och SUS samman i början av året och skapade enkäten ”Här vill jag vara!”. Enkäten är ett gott exempel på hur studenter bjuds in till att påverka sin studiesituation.

Samtidigt visade många svar på enkäten på hur andra delar av Stockholms universitet knappast ses över. Campus Frescati, som exempel, byggdes upp på 1970-talet och har sett sig likt ut sedan dess. Projekt som ämnar att påbörja renovering av de slitna lokalerna, såsom Framtidens lärandemiljöer, leder till utdragna diskussioner om utredningsavtal mellan SU och AH, som i bästa fall resulterar i att det tar flera år innan en enda föreläsningssal blir renoverad.

På vissa delar av universitetet gör lokalerna det mer eller mindre omöjligt att bedriva ändamålsenlig verksamhet. ”Föreläsningssalarna” i Filmhuset är egentligen biosalonger som går bra att visa film i, men är omöjliga att sitta och föra anteckningar i under en presentation.

I enkäten ”Här vill jag vara!” gick det att urskilja en rad intressanta utsagor och önskemål angående hur studenterna tycker att campus bör vara utformat, bland annat:

·       Rena och hela toaletter

·       Fler (rena och städade) vilrum

·       Gratis dricksvatten

·       Fler grupprum för handledning med lärare/mentorer

·       Bättre ventilation i lokalerna

·       Bättre städning allmänt

·       Att äta på SU vid lunchtid innebär ofta att en får sitta på golvet i korridoren och äta.

·       Hela tvålpumpar

·       Fler sittplatser

Önskemålen visar på sina håll en skrämmande låg målsättning (som hela och rena möbler), som SUS snarare betraktar som ett krav för en god studiemiljö. Det är enligt SUS tydligt att Stockholms universitets studiemiljö underkänns utifrån studenternas svar. En mer akut angelägenhet angående universitetets lokaler handlar om bristen på förvaringsskåp i tentamenssalar där studenter förväntas lämna dyrbara ägodelar obevakade eller riskera att anmälas till disciplinnämnden – där många hamnar. I och med projektet att inför en central tentamensadministration är förvaringsskåp för tentasalar inplanerade, men hur många fler studenter ska behöva bli anmälda innan dessa skåp kommer på plats?

 

Vill du vara med och engagera dig i din studiemiljö?

Kontakta studiemiljo@sus.su.se

 

Grattis nyantagna – checklista inför nya terminen

Grattis till dig som har kommit in på Stockholms universitet!

De studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under tiden på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet. 

Vi har tagit fram en checklista med saker att göra innan terminsstart!

  1. Bli medlem i studentkåren! Ditt medlemskap ger dig förmåner och rabatter som är guld värda inför skolstart inom områden som bostad, litteratur, SL kort. Bli medlem här

  2. Ställ dig i bostadskö! Det finns flera bostadsköer för studenter i Stockholm, både privata och kommunala. Genom ditt medlemskap i SUS kan du ställa dig i SSSB:s bostadskö, vilket är den största bostadskön för studenter i Stockholm.

    Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) erbjuder även en andrahandsförmedling för studenter, akademisk kvart

  3. Hitta ditt schema, din kursplan och litteraturlista på kurssidan. Stockholms universitet har som riktlinje att litteraturlistan publiceras 8 veckor före kursstart och schemat publiceras senast 4 veckor före kursstart.


Kåren har en egen bokhandel, Campusbutiken, där du kan köpa och sälja begagnad litteratur. Campusbutiken öppnar 19 augusti. Kårmedlemmar får dessutom 5% rabatt på böcker!

Slutligen, välkommen på universitetets och kårens Välkomstdag den 30 augusti. På Välkomstdagen kan du träffa oss, bli medlem och ställa frågor om hur det är att vara student på Stockholms universitet.

Följ oss redan nu på Facebook och Instagram (@sustudentkar) för att få koll på allt som händer under välkomstveckan!

Students' Nobel NightCap rekryterar till projektgruppen

Students' Nobel NightCap (SNNC) kommer i år tillbaka till Stockholms universitet. Eventet som tar vid där Nobelbanketten tar slut kommer att äga rum i Allhuset på campus och allt från Nobelpristagare till näringsliv och kändiseliten är inbjudna.

Skulle du vilja vara en del av årets största evenemang på Stockholms universitet? Du som student kan arbeta med allt från logistik till bartending eller grafisk design. Du kommer även träffa massor av engagerade personer då projektet kommer drivas av cirka 300 studenter. SNNC är utan tvivel universitetets största och roligaste grupparbete!

Rekrytering till projektgruppen startar redan den 12 augusti. Håll utkik på SNNCs sociala media för att inte missa när rekryteringen öppnar! Du hittar dem på både Facebook och Instagram.

Bilden är tagen under projektgruppens kick-off i maj och tröjorna samt annat material tackas tsreklam.se för.

SUS blir ny kår för studenter på Institutionen för socialt arbete

Stockholms universitets studentkår (SUS) blir från den 1 juli 2019 kår även för studenterna på Institutionen för socialt arbete.  Kåren SSAS upplöses och går från och med nu in under SUS.  SUS är Stockholms universitets största kår med ca 15000 medlemmar varje termin och ca 30 förtroendevalda och anställda som finns här för att skapa en studietid i världsklass.

Om du som student på institutionen för socialt arbete behöver hjälp av kåren kan du kontakta studiebevakare.jep@sus.su.se

Utöver studentinflytandet har du som medlem i SUS rätt att stå i bostadskön hos SSSB. Vi vill därför påminna dig som har boende genom SSSB eller står i bostadskön och tidigare har varit med i SSAS om att bli medlemmar i SUS till hösten innan boprövningen för att klara den eller för behålla din köplats. Är du ny student gäller samma sak men gäller då för att hamna i SSSB:s bostadskö.

SUS: studenterna behöver en fungerande digital arbetsmiljö

För att ta lärarexamen på Stockholms universitet behöver du inte bara lära dig ett ämne, pedagogik och göra VFU på en utbildning som sammanlagt ges ut på ett 20-tal institutioner. Du behöver också lära dig ett nytt digitalt verktyg för i princip alla kurser du går. För i princip varje tenta, schema och litteraturlista ska du hantera nya IT-system. Och lärarstudenterna är inte ensamma i denna orimliga situation. Alla studenter på SU behöver dagligen hantera en mängd IT-system och inlogg för att kunna genomföra sina studier. Det är inte okej. Väl fungerande och användarvänliga IT-stöd borde vara en självklarhet på SU 2019. Universitetet måste omgående rikta fokus och resurser mot de förbättringsmöjligheter som är inom räckhåll, så att studenterna kan få en rimlig digital arbetsmiljö.

Därför behöver implementeringen av den nya lärplattformen Athena omgående säkerställas. Stockholms universitets studentkår (SUS) föreslår därför följande åtgärder:

1.       Att studenternas behov av ett flöde, ett inlogg – SUS vision för en fungerande och användarvänlig digital arbetsmiljö för studenterna på SU – lyfts in som en tydlig målbild i universitetets IT-strategier och i arbetet med att implementera Athena.

2.      Att institutionerna vid Stockholms universitet ska ha en gemensam målbild om att minimera antalet lärplattformar. Vi vill att samtliga institutioner som använder Mondo kliver över till Athena senast årskiftet 2019/2020.

3.      Att studentinflytande och studentkåren är integrerat i Athena så att studenterna själva kan bidra till kvalitetssäkring av utbildningen i de digitala miljöer vi använder oss av. Detta kan exempelvis göras genom att SUS får administrera en kurssida som samtliga studenter har tillgång till.

 

SUS har under lång tid följt arbetet med att förbereda, upphandla och slutligen inleda implementering av den nya lärplattformen Athena. Vi har sett problem med en för långsam övergång till Athena där diskussionen ofta fastnar i detaljer om funktionalitet. Vi drar slutsatserna att den stora bilden glöms bort, den som handlar om studentens arbetsmiljö och till det yttersta våra förutsättningar för klara av utbildningen på bästa möjliga sätt. Vi delar den analysen med IT-avdelningens ledning, universitetsledning och mycket personal ute på institutionerna. Samsyn finns om att Athena behöver implementeras på bred front samt om visionen ett flöde, ett inlogg. Nu måste tempot öka.

SUS är visserligen Sveriges största studentkår med våra nära 14 000 medlemmar, men det betyder inte att studenternas röst alltid når fram till beslutsfattare och nyckelpersoner på ett stort och mycket decentraliserat universitetet som SU. Vi ser att stora framsteg gjorts de senaste åren när det gäller studentinflytande inom studentrelevanta förvaltningsfunktioner som t.ex. IT-frågor, men vi ser också att det inte alltid räcker för att studenternas behov ska vara en självklar utgångspunkt vid beslutsfattande och implementation av nya lösningar. Vi kommer därför att uppmana studentråden vid alla institutioner att ta del av det underlag som finns gällande implementeringen av Athena, och driva på processen ytterligare på institutionsnivå. Men vi behöver också hjälp och stöd från ledare på alla nivåer inom SU för att implementeringen av Athena ska kunna genomföras utan ytterligare fördröjning. Bara om vi arbetar tillsammans, mot ett gemensamt mål, kan fokus och resurser riktas mot de förbättringsmöjligheter som är inom räckhåll. Bara om vi tillsammans lyfter blicken mot en tydlig målbild i universitetets IT-strategier och i arbetet med att implementera Athena – och med gemensamma krafter tar itu med de hinder vi stöter på – kan studenterna få en fungerande och användarvänlig digital arbetsmiljö på SU.

 

SUS på konferens om inkluderande pedagogik och digitalisering

Den 14 till 16 maj hölls Includes konferens i Karlstad. På plats var Olle Jilkén, samordnare för studiemiljöfrågor på kåren och Sofie Larsson, kårens samordnare för lika villkorsfrågor, som har blivit invalda via SFS till styrelsen för Include. Include är ett nationellt medlemsnätverk för universitet och högskolor i Sverige och arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande till högre utbildning. Konferensens tema var Inkluderande pedagogik och digitalisering. Under konferensen presenterades många goda idéer och tankar som kårens samordnare tar med sig i sina uppdrag på Stockholms universitets studentkår och hoppas kunna föra vidare till Stockholms universitet.

 

RESULTAT – KÅRVALET 2019

Rösterna för kårvalet 2019 har räknats och vi har ett resultat! Flest röster fick Vänsterns Studentförbund, Studentpartiet blev näst största parti, följt av S-studenter, Allians för kåren och F! Studenter.

Partiernas fördelning i kårfullmäktige:

  1. Vänsterns Studentförbund: 28,47 procent,12 mandat.

  2. Studentpartiet: 26,14 procent, 11 mandat.

  3. S-Studenter: 19,44 procent, 8 mandat.

  4. Allians för Kåren: 15,10 procent, 6 mandat.

  5. F! Studenter: 10,84 procent, 4 mandat.

21,17 procent av de röstberättigade medlemmarna röstade i årets val, vilket är 8,87 procentenheter högre än förra året. 

Valresultatet i detalj (PDF)

Valfullmäktige 23 maj

Den 23 maj sammanträder de nyvalda ledamöterna i fullmäktige för första gången. Då kommer de bland annat besluta om ny kårstyrelse och vilka som blir ordförande respektive vice ordförande det kommande läsåret.

Tack för att du röstade!