Framgångsrik studentpåverkan för lika villkor och möjligheter

Den 23 mars antogs Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2017. Den innehåller en mängd åtaganden som universitetet ska genomföra under året.

Stockholms universitets studentkårs samordnare för lika villkor och studiemijö har suttit med i de arbetsgrupper som beslutat om vilka dessa åtaganden ska vara och vill framförallt lyfta fem punkter som nu är med i planen. Dessa punkter har vi drivit extra hårt och vi hoppas att de markant ska förbättra studenters studietid och inflytande. Dessa är några av många exempel på hur studentinflytande gör skillnad!

Adam och Paloma är samordnare för studiemiljö och lika villkor på Stockolms universitets studentkår.

Adam och Paloma är samordnare för studiemiljö och lika villkor på Stockolms universitets studentkår.

 •  Utredning avseende införande av universitetsövergripande administrering och samordning av normkritisk granskning av kurslitteratur
  Att granskning utav kurslitteratur sker med ett normkritiskt perspektiv är något vi efterfrågat, eftersom vi ser det som ett område där universitetet ligger efter. Skev fördelning bland författare, sett till t.ex. kön och ursprungsland, ger enögda perspektiv. Dessutom behöver en hel del litteratur ses över innehållsmässigt, det är allt för många texter som innehåller ett kränkande språkbruk och utdaterade synsätt. Vi ser dessutom gärna att denna punkt kan samordnas med kårens nya åtagande att arbeta fram verktyg för studenter att själva granska sin kurslitteratur ur normkritiska perspektiv.
   
 • Stöd till institutionernas arbete för lika rättigheter och möjligheter genom de lokala råden för arbetsmiljö och lika villkor
  Enligt ett rektorsbeslut ska det på varje institution finnas ett lokalt råd för arbetsmiljö och ett för lika villkor. I dessa ska givetvis även studenter finnas representerade och kunna få möjlighet att delta vid beslut om arbets-/studiemiljön och lika villkor. Problemet är bara att dessa råd inte alltid finns eller är tillräckligt aktiva för att på ett tillfredsställande sätt kunna driva dessa frågor. Vi hoppas att det ökade stödet ska ändra på detta och således även kunna öka studenters inflytande på institutionsnivå.
   
 •  Universitetsövergripande strategi för arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande 
  Vi vill se en mer central satsning på SU:s arbete, istället för att enskilda institutioner gör ett jättebra arbete och andra gör väldigt lite. Vi vill också se ökat stöd till befintliga resurser såsom Studie- och språkverkstaden för att arbeta för att behålla studenter. Det är nämligen deltagandet och inte rekryteringen som är SU:s främsta problem. Slutligen ser vi att denna strategi bör prioritera aktiva åtgärder före fler kartläggningar och undersökningar och att den därför får ett starkt ekonomiskt stöd för det.
   
 •  Universitetsövergripande policy/rekommendation om inspelning av föreläsning/seminarium
  I dagsläget finns ingen policy rörande inspelningar av föreläsningar och seminarium. Detta leder till osäkra situationer för studenter då de inte vet vad som gäller, huruvida de får spela in eller inte. Detta vill vi ändra på och med en tydlig policy kommer studenter slippa känna den osäkerheten. Vi vill dessutom verka för att institutioner själva tillhandahåller inspelningar utav föreläsningar för att underlätta för studenter som t.ex. blivit sjuka och därför missat ett tillfälle.
   
 •  Säkerhetsställa att institutionsledningarna har tillgång till information om ansvaret att möjliggöra för studenter att kombinera barnansvar med studier
  Vi har länge försökt förbättra situationen för studerande med barnansvar då vi tycker att universitetet inte tar tillräckligt stort ansvar för den specifika och ofta utmanande situationen som de studenterna har. Eftersom vi har varit de enda som drivit denna fråga är vårt mål är att en universitetsanställd på varje institution (förslagsvis studievägledare) utses till ansvarig för dessa studenter och att denne då kan svara på frågor och försöka lösa de problem som kan uppstå när en kombinerar studier med barnansvar.