Studentkårers oberoende viktig förutsättning för studentinflytande

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nyligen presenterat rapporten Studentinflytandet – Kartläggning och analys av studentinflytandes förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande.

I rapporten, som har sin grund i ett regeringsuppdrag, konstaterar UKÄ att det finns ett ekonomiskt, demokratiskt och kunskapsmässigt underskott som försvårar studentkårernas arbete med ett självständigt studentinflytande. UKÄ föreslår därför en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Stockholms universitets studentkår (SUS) välkomnar förslaget att tre- eller fyrfaldiga det statsbidrag som går till landets studentkårer. I dagsläget är många studentkårer beroende av bidrag från universiteten och kårernas självständighet riskerar därmed att undergrävas.

– Att säkerställa vårt oberoende innebär inte att vi vill fjärma oss från universitetet. Tvärtom ser vi att detta kan ge förutsättningar för att utveckla det goda samarbete vi i dagsläget har med Stockholms universitet, säger Henric Södergren, ordförande på SUS.

SUS delar också UKÄ:s bild att det finns ett kunskapsmässigt underskott om studentinflytande och studenters rättigheter, bland såväl studenter och studentrepresentanter som bland lärosätenas personal.

– Vi ser stora möjligheter att tillsammans med Stockholms universitet ta egna initiativ till kunskapshöjande insatser, hos både studenter och relevanta personalgrupper, säger ordförande Henric Södergren.

SUS menar att kunskapshöjande insatser även kan komma åt det demokratiska underskott som påtalas i rapporten.

– Låg anslutningsgrad och lågt valdeltagande är ett nationellt problem och det finns uppenbara strukturella orsaker bakom problemet. Snarare än att låta detta vara en ursäkt bör det sporra oss till ännu aktivare åtgärder för att underlätta studenternas engagemang. Vi vill understryka att det även här krävs gemensamma insatser. Studentkårerna kan inte ensamma komma åt problemen, universiteten har ett stort ansvar, säger SUS ordförande Henric Södergren.

Presskontakt:
Henric Södergren, ordförande Stockholms universitets studentkår, presidiet@sus.su.se
Anton Jägare, politisk sekreterare, politisksekreterare@sus.su.se

Läs UKÄ:s rapport Kartläggning och analys av studentinflytandes förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande

­­