Beslut från valfullmäktige 2018

Den 24 maj sammanträdde de nyvalda ledamöterna i kårfullmäktige för första gången. Nio motioner och åtta propositioner behandlades under mötet.

Nytt presidium

Nils Bergmark valdes till ordförande och Anton Hjelm valdes till vice ordförande för Stockholms universitets studentkår. Nils kommer från S-studenter och Anton Hjelm kommer från Studentpartiet.

Det avgående och det tillträdande presidiet. Från vänster: Henric Södergren (avgående ordförande), Nils Bergmark (tillträdande ordförande), Anton Hjelm (tillträdande vice ordförande) och Stefanie Tagesson (avgående vice ordförande).

Det avgående och det tillträdande presidiet. Från vänster: Henric Södergren (avgående ordförande), Nils Bergmark (tillträdande ordförande), Anton Hjelm (tillträdande vice ordförande) och Stefanie Tagesson (avgående vice ordförande).

Ny styrelse 2018/2019

Stockholms universitets styrelse består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter/ersättare. 

Ledamöter

 1. Nils Bergmark (S-studenter)
 2. Anton Hjelm (Studentpartiet)
 3. Carl Tjernell (Vänsterns studentförbund)
 4. Jasmin Jaziri Stenberg (Allians för kåren)
 5. Ann-Christine Troberg (Studentpartiet)
 6. Karl Petterson (Studentpartiet)
 7. Caroline Arvidsson (Vänsterns studentförbund)

Suppleanter

 1. Olga Anikina (Allians för kåren)
 2. Martina Cederlid (S-studenter)
 3. Edward Imanuelsson (Studentpartiet)
 4. Marcus Löfgren (Vänsterns studentförbund)
 5. Maximilian Henriksson (S-studenter)
 6. Sissela Nordblom (Allians för kåren)
 7. Matilda Kjellkvist Videla (Studentpartiet)

Andra val

Mona Hagi valdes till talman (mötesordförande) för SUS fullmäktige. Jessica Liander fick förnyat förtroende som valnämndsordförande. 

Prioriterade frågor

Kårfullmäktige beslutar årligen om ett antal prioriterade påverkansfrågor för kommande verksamhetsår. Kårstyrelsen ansvarar för verkställandet och rapporterar kvartalsvis till kårfullmäktige. De prioriterade påverkansfrågorna antas varje år och är färre än föregående år för att möjliggöra spetsigare arbete med dessa frågor. 

För verksamhetsåret 2018/2019 är de prioriterade påverkansfrågorna följande:

 1. Ta krafttag mot studenters ohälsa
 2. Tillgängliggör kurslitteraturen
 3. Ett universitet i samhället
 4. Studiesociala sammanhang och informella lärandemiljöer

Uppdaterad verksamhetsplan

Förra verksamhetsårets kårfullmäktige röstade igenom en ny verksamhetsplan med treåriga målområden. Planen har sett över och uppdaterats för att bibehålla studentkårens framåtrörelse under verksamhetsåret 2018/2019.  

Särskilda satsningar kommer göras för att stärka:

 • attraktivt ledarskap och medarbetarskap på studentkåren
 • kommunikation och utvecklingen av ny redaktionell process samt produkt. 

Årsmedlemskap införs

Medlemskapet kommer även fortsättningsvis ligga på 120 kronor per termin. Studentkåren kommer även införa möjligheten att köpa årsmedlemskap. Kostnaden per termin blir densamma, vilket innebär att årsmedlemskapet kostar 240 kronor. 

Ny modell för redaktionell utveckling och produktion

Under verksamhetsåret 2017/2018 har arbete pågått med utvecklingen av studentkårens tidning Gaudeamus. Arbetet har resulterat i en ny modell för redaktionell utveckling och produktion. Fullmäktige har nu beslutat att den nya modellen ska införlivas i studentkårens verksamhet.

Nya CSR

Fullmäktige har godkänt förslaget att lägga ner nuvarande Centrala studentrådet (CSR) till förmån för det nya Centrala studeranderådet. Nya CSR kommer innehålla såväl studenter på grundnivå och avancerad nivå som doktorander.