VårFuM 2017 - Vad är det och vad hände?

Torsdag den 23 februari så hölls vad som kallas VårFUM, vilket är kårfullmäktiges första möte på vårterminen. Det är det sista fullmäktigemötet innan valet och mycket händer!

Undrar du vad kårfullmäktige är? Kåren är en förening med medlemmar, som ni nog vet. Varje år har vi ett kårval, vars resultat reflekterar hur många ledamöter varje parti får i fullmäktige. Fullmäktige väljer sedan kårstyrelsen, som är ett verkställande organ som svarar till fullmäktige. Sedan gör fullmäktige såklart massor av andra saker, som att utfärda budget för kårverksamheten, utlysa nyval och mycket mer!

Läs mer gärna mer om fullmäktige men även gamla protokoll, och om hur kåren styrs här.

Kårordförande Henric Södergren tilltalar fullmäktigesammanträdet 23/2-2017. (Foto: Anton Jägare)

Kårordförande Henric Södergren tilltalar fullmäktigesammanträdet 23/2-2017. (Foto: Anton Jägare)

Valnämndsordförande

Vår nya valnämndsordförande Maria Lunusjkin presenterade sig för fullmäktige till hjärtliga applåder! Hon nämnde sina mål för det kommande valet, bland annat ett ökat engagemang samt att få ut valet på campus och göra det mer närvarande!

Högskoleresturanger AB

Vice kårordförande Stefanie Tagesson förklarade hur beslutet tagits att köpa upp de aktier i Högskoleresturanger AB som Stockholms universitet ville sälja. Det rörde sig om en lägre procentsats på under 2 procent av bolaget men i och med detta köp så är Stockholms universitets studentkår enskilda ensam ägare till bolaget.

Proposition om revidering av stadgarna

Någonting med en relativt tråkig titel, ja, men även någonting som påverkar hur hela organisationen drivs och kårens hela framtid.

De stadgeändringar som lades fram var följande:

  • Styrelsen får beslutsrätt genom hela året.
  • Införande av en politiskt oberoende valberedning i samband med presidievalet.
  • Styrelsen får möjlighet att delegera lönesättningen av anställda om de så önskar.
  • Införande av en skrivning som innebär att entlediganden från poster valda av fullmäktige sker till talman.
  • Studentkårens styrdokument antas direkt på valfum, utan att först anta prelimära styrdokument
  • En förkortning av medlemskapskarenstiden innan kårvalet till 5 arbetsdagar.
  • Samt en rad redaktionella ändringar.

Diskussionen som fördes gällde mestadels förslaget kring en oberoende valberedning där frågor ställdes hur tillvägagångssättet skulle se ut och hur man skulle hitta engagerade studenter som inte på något sätt har någon form av jäv.

Trots denna diskussions så röstades de reviderade stadgarna igenom och kommer upp för en andra läsning på kommande ValFuM senare under terminen!

Till att börja med - Vad innebär detta?
För att stadgeändringar ska gå igenom så måste de upp i fullmäktige två gånger och båda gångerna antas. Detta kallas för första och andra läsningen. Stadgeändringarna som togs upp på VårFuM 2017 var första läsningen, vilket innebär att ändringarna inte har gått igenom än.

Motion från F! studenter - Förvaringsskåp på Frescati

F! studenter har inkommit med en motion om att studentkåren ska arbeta aktivt för att införa förvaringsskåp på campus Frescati för dagslån, för att underlätta för studenter med långa resvägar eller håltimmar. Förhoppningen är då att få in minst 100 stycket skåp under VT2017 till att börja med!

Fullmäktige röstade igenom motionen med de förslagna ändringarna från kårstyrelsen, vilket var att ändra dagslån till korttidslån samt mindre redaktionella ändringar.

Fyllnadsval till kårstyrelsen

På grund av entlediganden så fanns två tomma suppleantplatser i kårstyrelsen, en från Moderata studenter och en från Liberala studenter. Från Moderata studenter nominerades och valdes Andreas Moilanen. Liberala studenter hade tyvärr inga närvarande ledamöter och deras suppleantpost i kårstyrelsen lämnades vakant.

Fyllnadsval till valnämnden

Valsäsongen är inpå oss och valnämnden behöver fyllas! Anton Jägare (S-studenter) nominerade Lovisa Kronsporre (BO) som sedan valdes till valnämnden. Grattis Lovisa!

Halvårsrapport

Kårordförande Henric Södergren och vice kårordförande Stefanie Tagesson föredrog hur arbetet och verksamheten fortgått sedan senaste rapporten till fullmäktige. Detta involverade en uppdatering kring äskandet med Stockholms universitet, som dragit ut på tiden.

Det som även presenterades av Henric och Stefanie var ett förslag på en ny form av verksamhetsplan, med treåriga mål utöver de ettåriga. Detta föredrogs i större detalj av kårens politiske sekreterare, Anton Jägare där han förklarade att de treåriga målen skulle fungera och hur de skulle kunna revideras. Detta arbete har utförts för att ge organisationen större kontinuitet och underlätta kårens förmåga att arbeta så bra som möjligt med våra fokusområden.

Styrelsens arbetsgrupp: Studiesocial lokal

Hugo Thorén (MST) föredrar resultatet från Arbetsgruppen för studiesocial lokal. (Foto: Anton Jägare)

Hugo Thorén (MST) föredrar resultatet från Arbetsgruppen för studiesocial lokal. (Foto: Anton Jägare)

Från kårstyrelsen har en arbetsgrupps utsetts, med en ledamot från vardera lista samt vice kårordförande Stefanie Tagesson samt andre vice kårordförande för student- och medlemsservice Helen Eyice.

Det denna arbetsgrupp har tittat på är möjligheterna kring att starta en studiesocial lokal i Rotundan i Allhuset, där pubverksamhet skulle hållas veckovis och dessutom studieplatser skulle tillgängliggöras under dagtid. Lokalen skulle även användas till kårens olika event och kunna hyras ut till de olika fakultetsföreningarna ifall de så önskar.

Det konstaterades att arbetsgruppen snart arbetat så långt som deras kompetens räcker och under de närmaste veckorna kommer arbetet därför lämnas över till verksamheten för att fortsatt arbetas med ett förslag till kårstyrelsen, och sedan fullmäktige.