Om vår organisation

Stockholms universitets studentkår (SUS) är en medlemsorganisation som företräder studenterna vid Stockholms universitet. Vi är en av Sveriges största studentkårer med runt 15 000 medlemmar per termin.

Vi arbetar för att du som studerar på SU ska få möjlighet att påverka din utbildning, hitta gemenskap under studietiden och ha nytta av kårmedlemskapet. 

Vi är en politiskt styrd och demokratiskt uppbyggd organisation. Det innebär bland annat att det varje år hålls ett kårval där du som är medlem i kåren har möjlighet att rösta.

Kårens medarbetare

På SUS arbetar tio tjänstepersoner och runt 20 förtroendevalda medarbetare. Vi jobbar aktivt med att företräda studenters intressen genom information, åsiktsbildning och påverkansarbete gentemot universitet, kommun och landsting och genom att stödja studentråd. Men också med lokal personlig service och tjänster som våra medlemmar efterfrågar. 

Organisationskarta

Fullmäktige

Studentkårens fullmäktige sammanträder minst fyra gånger per år. Mötena är öppna för alla studenter och alla digitala handlingar publiceras på studentkårens webbsida.

Vid frågor, eller för att se äldre icke-digitala handlingar, kontakta kårens ledningssekreterare genom e-posten ledningssekreterare@sus.su.se

Fullmäktige 2019/2020

Datum för fullmäktigesammanträden

Höstfullmäktige, 19 september 2019

Föredragningslista
Propositioner (inga inkomna)
Motioner
Interpellationer
Definitiva handlingar

Protokoll

Dechargefullmäktige, 28 november 2019

Föredragningslista
Propositioner
Motioner
Interpellationer
Definitiva handlingar

Protokoll

Vårfullmäktige, 27 februari 2020

Föredragningslista
Propositioner
Motioner
Interpellationer
Definitiva handlingar

Protokoll

Valfullmäktige, 28 maj 2020

Föredragningslista
Propositioner
Motioner
Interpellationer
Definitiva handlingar

Protokoll

 

Hålltider för fullmäktige

Kallelse och preliminär dagordning ska skickas ut till fullmäktiges ledamöter senast fyra veckor innan fullmäktige. Undantag är valfullmäktige där det är två veckor innan som gäller. Kallelse och preliminär dagordning tas fram av talman och presidiet. 

Propositioner ska skickas ut till fullmäktiges ledamöter senast 20 dagar innan fullmäktige. Undantaget är valfullmäktige där det är sex dagar innan som gäller. Propositioner tas fram av kårstyrelsen. 

Motioner ska lämnas in till talman senast 14 dagar innan fullmäktige. Motioner kan lämnas in dels av ledamöter eller suppleanter i fullmäktige, dels av tio kårmedlemmar som ställer sig bakom motionen. 

Interpellationer ska lämnas in till talman senast tio dagar innan fullmäktige. Interpellationer kan lämnas in av ledamöter eller suppleanter i fullmäktige.

Enkla frågor ska lämnas in till den frågan riktar sig till senast två dagar innan fullmäktige. Frågorna kan ställas av ledamöter eller suppleanter i fullmäktige.

Se mandatfördelning mellan partierna, samt listorna över ledamöter

För äldre protokoll, handlingar och motioner, se vårt mötesarkiv

Styrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens verkställande organ. Styrelseledamötena, inklusive studentkårens ordförande och vice ordförande, väljs av kårfullmäktige. Styrelsen är ansvariga för att budget och operativ plan följs och fattar beslut om verksamheten mellan fullmäktiges möten.

Kårstyrelsen har möten ungefär varannan vecka. Protokoll och handlingar från varje styrelsemöte publiceras efter att de skrivits på och de senaste finns att läsa i dokumentarkivet här nedan. Vid frågor, eller för att se äldre justerade protokoll och handlingar, kontakta kårens ledningssekreterare genom e-posten ledningssekreterare@sus.su.se

Studentkårens styrelse 2019/20

Suppleanter

Elis Wibacke (Vänsterns studentförbund)

Adam Snygg (Studentpartiet)

Henrik Ahlberg (Studentpartiet)

Hanna Giegold (Vänsterns studentförbund)

Douglas Ahlberg (Allians för kåren)

Maximillian Henriksson (S-studenter)

Anton Sysojev Öberg (Studentpartiet)

Alice Brolin (Vänsterns studentförbund)

Ordinare Ledamöter

Ordförande: Martina Cederlid (S-studenter)

Vice ordförande: Sofia Holmdahl (F!)

Carl Tjernell (Vänsterns studentförbund)

Anton Hjelm (Studentpartiet)

Jasmin Jaziri Nouri (Allians för kåren)

Victoria Ece Sezgin (Vänsterns studentförbund)

Karin Bohman (Studentpartiet)

Martina Smith (Studentpartiet)

 

Protokoll laddas upp först när samtliga justerare har justerat dokumentet. 

STYM #1

STYM #2

STYM #3

STYM #4

STYM #5

STYM #6

STYM #7

STYM #8

STYM #9

STYM #10

STYM #11

STYM #12

STYM #13

STYM #14

2019-08-18

2019-09-10

2019-10-08

2019-10-29

2019-11-19

2019-12-17

2020-01-14

2020-02-04

2020-02-18

2020-03-10

2020-03-24

2020-04-21

2020-05-19

2020-06-16

Handlingar

Handlingar 

Handlingar

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar

Handlingar

 

 

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

För äldre protokoll, handlingar och motioner, se vårt mötesarkiv

Våra bolag

Cateringverkstan i Stockholm AB

Stockholms universitets studentkårs bolag Cateringverkstan driver ett café, mitt i hjärtat av campus. Caféet skapar ett levande campus genom att leverera hållbar mat och dryck av god kvalitet till studentvänliga priser, ger medlemsförmåner till våra medlemmar och är den självklara mötesplatsen för studenter att vara och verka på.

Campusbutiken

Campusbutiken är studentkårens bokhandel för andrahandslitteratur och kontorsmaterial. Här kan du både köpa en begagnad bok till ett fördelaktigt pris och sälja dina gamla böcker. Som medlem i studentkåren får du än mer fördelaktiga priser än andra studenter.

Frescati Sports Center - AB Frescatihallen

Hos Frescati Sports Center (i Frescatihallen) kan du som student träna till kraftigt reducerade priser. Anläggningen erbjuder ett stort gym, spinningsal, gruppträningsrum, bollhallar för bland annat innebandy och fotboll, badminton, tennis och bordtennis. Bokning av banor för badminton, tennis, bordtennis och bollhallar sker online via Stockholm Sports Centers webbplats.

Sedan hösten 2014 finns en hjärtstartare i Frescatihallen. Hjärtstartaren är placerad i entrén, nära receptionen och personalen är utbildad hur de ska hantera den. Frescatihallen finns även registrerad hos Hjärtsartarregistret.

Vår historia

Stockholms universitets studentkår bildades 1883 som en kamratförening av fem studenter och en klubbmästare (en person som har ansvar att ordna fester åt medstudenter). Det uttalade syftet var "att till främjandet av ett gott kamratskap sammansluta de studerande vid Stockholms högskola". De ordnade föreläsningar, danskvällar och spex för sina medstudenter.

Vid sekelskiftet, i samband med att antalet studenter ökade markant, växte intresset för att bevaka och förbättra utbildningar, studenters ekonomi och boendesituation. Under 1930-talet invigdes det första egna kårhuset på Holländargatan och studentkåren var nu allmänt erkänd som studenternas officiella organ vid högskolan.

Förändringar i verksamheten under 60-talet

Ursprungligen valdes kårens representanter genom personval, men dåvarande kårordförande Carl Tham drev 1962 igenom ett parlamentariskt valsystem. Under årens lopp har studentkåren styrts av partier och grupper från hela det politiska spektrumet, till partipolitiskt obundna grupper med basen inom den egna utbildningen. Alla kåraktiva har ändå haft det gemensamt att de engagerar sig i studenternas villkor, i den högre utbildningen och akademikernas roll i samhället i stort.

För samhället i allmänhet och studenterna i synnerhet var 1960-talet en radikal tid. En av de mest uppmärksammade studentaktionerna i Sverige var Kårhusockupationen 1968 som hade sin upptakt i förslaget att införa fasta linjer på universitetet.

Många studenter uppfattade detta som ett försök från statsmaktens sida att kontrollera den högre utbildningen och ta ifrån studenternas deras valfrihet och som en protest ockuperade de med Anders Carlberg i spetsen sitt eget kårhus.

Inledningsvis deltog studenter från både vänstern och högern i aktionen, men splittring uppstod snabbt kring vilka frågor som var centrala. Olof Palme var vid denna tidpunkt ansvarig minister för utbildning och han bjöds in till kårhuset. Trots intensiva diskussioner nåddes ingen lösning.

Efter tre dygn avlägsnade studenterna sig frivilligt. Linjesystemet infördes men fristående kurser förblev ett alternativ. På 1960-talet började också studentkåren att sälja kompendier och böcker i en liten boklåda vilket blev starten på Akademibokhandeln.

Läs mer om kårhusockupationen och lyssna på radioprogram och nyhetsklipp från 1968.

Verksamheten fortsatte att utvecklas under 70-talet

Under 1970-talet flyttade studentkåren till Nobelhuset på Frescati. Tidigare har Nobelhuset fungerat som laboratorium och bostadshus åt bland annat nobelpristagaren Svante Arrhenius.

Nationella reformer ledde under 70-talet till att studenter nu fick rätt till representation i universitetens olika organ och utskott för att få bättre insyn i och inflytande över de frågor som påverkade dem.

Studentkåren drev 1974-1988 Knattekåren som var ett daghem för studenters barn i Gula villan. Men redan under början av 70-talet erbjöd studentkåren barnpassning på Holländargatan.

Studentkåren fick 1979 en möjlighet att göra sin röst hörd i etern trots radiomonopolet och vi startade Radio SUS, som drevs en bit in på 90-talet. Studentkåren sände 1,5 h varje vecka, kulturprogram, kårinformation, forskningsspegling, discomusik och ämnespresentationer.

En tradition av festivaler

I maj 1992 anordnade studentkåren för första gången Majölfestivalen vilket startade en tradition av festivaler på universitetsområdet. Festivalens fokus var öl i olika former och smak. I slutet av 90-talet arrangerades Majölfestivalen för sista gången.

År 2002 föddes festivalen Popaganda vars fokus var musik. Popaganda hölls i studentkårens regi fram till 2006 men lever vidare än i dag.

Under 2007 och 2008 stod studentkåren som arrangör för gratisfestivalen Re:publik. Att verka för social gemenskap, bra utbildning och förbättrade villkor för studenterna är fortfarande, mer än hundra år senare, studentkårens främsta syfte.

Flytten till Studenthuset

I augusti 2013 flyttade kårens kansli från Nobelhuset till det nybyggda Studenthuset. Även kårexpeditionen, som tidigare låg separat i Allhuset, fick följa med och ligger nu i nära anslutning till kansliet på bottenplan i Studenthuset.

Alumner från SUS

Carl Tham (f. 1939) Riksdagsledamot (FP), Ambassadör, Utbildningsminister 1994-1998 (S) Kårordförande 1962

Carl Bildt (f. 1949) Sveriges statsminister 1991-1994, Utrikesminister 2006-2014 Sekreterare i Högerstudenterna, en av grundarna till Borgerliga Studenter – Opposition ’68

Fredrik Reinfeldt (f. 1965 ) Sveriges statsminister 2006-2014  Kårfullmäktige, ordförande i Borgerliga Studenter 1988-89

Anna Kinberg Batra (f. 1970) Partiledare, Riksdagsledamot (M) Kårordförande (Borgerliga Studenter) 1994

Staffan Salé (Salén sfären)

Lars Nyberg (vd telia)

Christina Tillman (vd Odd Molly)

Katarina Mellström (tidigare vd Fujitsu service fd mandator)

Artur Engel (vd Björn Borg)

Ordföranden för Stockholms högskolas studentkår och Stockholms universitets studentkår 1883-2019

Våra remissvar