Kårval

PARTIREGISTRERING - NYTT KÅRPARTI

 

Partiregistrering till Kårvalet 2019 har stängt.

Anmälan om partiregistrering skall göras genom nedanstående formulär. Det skall vara valnämnden tillhanda senast 27 februari kl. 18:00 för att deltagande i 2019 års kårval ska kunna godkännas.

I tillägg till ifyllande av nedanstående formulär skall den som registrerar nytt kårparti maila följande dokument till valnamnd@sus.su.se samtidigt som formulär skickas in:

  • Lista på 25 medlemmar i Stockholms Universitets Studentkår som önskar att partiet ställer upp i valet. På listan ska medlemmarnas namn och personnummer framgå tydligt. Listan ska även innehålla medlemmarnas signaturer.

  • Partiets stadga där syftet att delta i kårval framgår tydligt

  • Protokoll från konstituerande partimöte där följande beslut har fattats:

    • Partiets stadga

    • Beslut om att ställa upp i kårvalet framgår

    • Partiombud har utsetts

OBS! Vid insändning av flera dokument, vänligen lägg dessa i olika filer.

 
 

Partiregistrering: NYTT KÅRPARTI

KÅRPARTI
Datum för nomineringsmöte *
Datum för nomineringsmöte
Ange datum, klockslag samt plats för nomineringsmöte, tidigast 5 vardagar efter sista registreringsdag, d.v.s. tidigast den 6 mars 2019.
http://
Stadgar *
PARTIOMBUD
Enligt SUS Valordning 1:7 skall varje parti utse ett partiombud som företräder partiet med bindande verkan inför valnämnden.
Ombudsstatus *
I det fall partiombud bytts ut sedan föregående val ska valet av nytt ombud protokollföras och protokollet bifogas denna anmälan.
Namn och Efternamn *
Namn och Efternamn
Adress *
Adress
Telefon *
Telefon
VICE PARTIOMBUD
Om partiet har utsett ett vice partiombud skall dennes uppgifter anges nedan. Observera att anmälan av vice partiombud inte är giltigt om inte alla uppgifter är ifyllda.
Namn och Efternamn
Namn och Efternamn
Adress
Adress
Telefon
Telefon
INFORMATION TILL VÄLJARNA
Nedan anges den information som kommer att användas för att marknadsföra partiet under kårvalet och på kårens hemsida. Ange information om partiet samt partiets 3 viktigaste valfrågor.
Nedanstående information kommer att användas i syfte att marknadsföra kårvalet både på studentkårens websida och i tryckt material. Det är kårmedlemmarnas demokratiska rättighet att kunna tillgodogöra sig information om de partier som ställer upp i kårvalet.
Intygande *
Jag intygar att jag har mailat alla nödvändiga dokument till valnämnden på valnamnd@sus.su.se i samband med att detta formulär skickas in. Jag är införstådd med att saknade dokument innebär att partiregistreringen inte blir godkänd.
Personuppgifter *
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna behandla partiregistreringen *

OBS! Vid insändning av flera dokument, vänligen lägg dessa i olika filer.