INtegritetspolicy för medlemmar

Här får du en tydlig bild av hur Stockholms universitets studentkår behandlar de uppgifter du lämnar ut i samband med att du blir medlem.

Inledning

När du ansöker om att bli medlem i Stockholms universitets studentkår överlämnar du dina uppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer m.m. Dessa uppgifter behövs för att behandla din ansökan om medlemskap samt för att hantera frågor löpande under medlemskapet.

Uppgifterna som du lämnar i din medlemsansökan utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EU (GDPR) och den svenska kompletterande dataskyddslagen (2018:218). Även andra personuppgifter om dig kan komma att behandlas under medlemskapet.

För personuppgiftsbehandlingen som beskrivs i denna information är det Stockholms universitets studentkår (nedan även ”SUS”), org. nr 802003-6425 som är personuppgiftsansvarig.

Stockholms universitets studentkårs hantering av personuppgifter sker enligt nedan.

I enlighet med SUS:s ändamålsbeskrivning registreras namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer i vårt system Agera Medlem (Montania System AB). Personuppgifter hanteras även i SUS:s gemensamma server, lokala datorer samt på SUS:s webbplats. Uppgifterna registreras och behandlas för att administrera medlemskap, hålla förteckning över deltagande i aktiviteter samt för att kunna tillhandahålla förmåner och andra erbjudanden. 

Stockholms universitets studentkår erbjuder sina medlemmar att delta i en mängd olika aktiviteter såsom frukost och fest-evenemang. SUS gör regelbundna utskick till sina medlemmar angående förmåner eller aktiviteter som erbjuds eller arrangeras av SUS. Medlemmarna får även ta del av förmåner och erbjudanden från vissa företag som SUS samarbetar med, som till exempel SL-biljetter till studentpris via Addreax Group AB f.d. Studentkortet i Sverige AB. 

Beroende på vilka aktiviteter medlemmen väljer att anmäla sig till eller vilka förmåner medlemmen tar del av kan uppgifterna komma att behandlas av Stockholms universitets studentkår och lämnas ut till fakultetsföreningar (Naturvetenskapliga föreningen, Humanistiska Föreningen och Samhällsvetenskapliga föreningen vid Stockholms Universitet). Delning av personuppgifter sker automatiskt till aktörer såsom Stockholms universitets studentkår dotterbolag (Campusbutiken Stockholms Universitets Studentkår AB, Cateringverkstan i Stockholm AB och Aktiebolaget Frescatihallen), Addreax Group AB f.d. Studentkortet i Sverige AB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och andra samarbetspartner.externa

Stockholms universitets studentkår utför även medlemsundersökningar, dels kopplade till SUS verksamhet, dels kopplade till kårvalet och medlemskapet. Syftet är att skapa underlag i form av statistik och analyser för att kunna utveckla och förbättra verksamheten och medlemskapsinnehållet. SUS har ett befogat intresse av att utföra dessa undersökningar eftersom kårverksamheten i sig är berättigad.

SUS behöver skicka ut dina personuppgifter till olika fakultetsföreningar för att kunna administrera medlemskapet till rätt fakultetsförening.

Uppgifterna gallras i samband med att medlemskapet avslutas. 

Medlemmen har rätt att efter skriftlig ansökan (per brev eller e-post) en gång per år kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade hos Stockholms universitets studentkår. Medlemmen har även rätt att begära rättelse av sina uppgifter, att uppgifter raderas samt rätt att invända mot eller begära begränsning av behandling av uppgifterna. Rättelse av uppgifter sker omedelbart efter upptäckt eller meddelande från medlemmen. 

Stockholms universitets studentkår är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om medlemmars medlemskap. Observera att fakultetsföreningarna är personuppgiftsansvariga för behandling av sina respektive personuppgifter.

 

Kontaktuppgifter

Stockholms universitets studentkår

Org. nr. 802003-6425

Universitetsvägen 2 A

114 18 Stockholm

dataskyddsombud@sus.su.se

www.sus.su.se/kontakt/