PhD Council Sociology Department

We represent and monitor students´ interests at the department level, at faculty level and at university level. We have meetings twice each semester, and alternate between the department and the institutes for our meetings.

The Doctoral Student Council also organizes activities for doctoral students, such as pubs and lunches. As a doctoral student at the Department of Sociology you can access our page on Mondo, where you will find more information including our activity reports and meeting minutes.

As a doctoral student, you are always welcome to contact us if there is anything you need help with! The email address of the Doctoral Student Council is: Doktorandradet-at-sociology.su.se@lists.su.se

 

Kontaktperson: Serena Coppolino Perfumi  | serena.perfumi@sociology.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Madeleine Eriksson | madeleine.eriksson@sofi.su.se

Fakultetsrådsrepresentant: Allison Geertz  | allison.geertz@sofi.su.se

Studentrådet vid institutionen för svenska och flerspråkighet (SISOFS)

Studentrådet vid institutionen för svenska och flerspråkighet (SISOFS) samlar studenter från hela institutionen, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentradetsisofs@gmail.com

Facebook: @studentradetsisofs

Ordförande: Ninni Dickson

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Ninni Dickson

Doktorandrådet för arkeologi och antikens kultur och samhällsliv

Rådet är verksamt vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Anne Martha van Spelde | anne-marijn.van.spelde@arklab.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander@archaeology.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse ordinarie: Anna Jelicic | anna.jelicic@ark.su.se

Institutionsstyrelse suppleant: Tobias Lindström | tobias.lindstrom@ark.su.se

Jämlikhetsombud: Markus Fjellström | markus.fjellstrom@arklab.su.se

Fakultetsråd: Romain Mougenot | romain.mougenot@antiken.su.se

Studentrådet för slaviska & baltiska språk samt tyska, finska och nederländska

Studentrådet på institutionen för slaviska & baltiska språk, samt tyska nederländska och finska samlar studenter från alla språkområden. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen och humanistiska fakultetsrådet.

Rådet söker nya medlemmar! Kontakta studiebevakaren vid humanistiska fakulteten på studiebevakare.humfak@sus.su.se om du vill gå med.

Tagged: studentrådHumfak

JMK och Filmvetenskapens studentråd

JMK och Filmvetenskapsens studentråd ligger under institutionen för mediestudier och samlar studenter från journalistik, media-/kommunikationsstudier samt filmvetenskap. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Rådet söker just nu nya medlemmar! Kontakta studiebevakare.humfak@sus.su.se om du vill gå med!

Doktorandrådet för Nordiska språk och Tolk- och översättningsvetenskap

Rådet är verksamt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen. 

Kontaktperson: Fredrik Valdeson | fredrik.valdeson@su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander.toi.ns-at-su.se@lists.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: 

Ledamot: Maryann Su Lin Tan I maryann.tan@biling.su.se (vald från dokotórandrådet vid Centrum för tvåspråkighet)

Suppleant: Louise Faymonville | louise.faymonville@su.se

Suppleant: Elisabeth Poignant | elisabeth.poignant@su.se

Fakultetsråd: Johan Christensson | johan.christensson@su.se

Studentrådet Vid Institutionen för Etnologi, religionshistoria och Genusvetenskap (ERG)

Studentrådet ERG är verksamt vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, och samlar studenter från hela institutionen. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen och humanistiska fakultetsrådet.

Studentrådet söker nya medlemmar! Maila rådet på erg.student@gmail.com om du vill gå med.

Centre for Research on Bilingualism - PhD Council - CRB

Kontaktperson: Luke Holmes | luke.holmes@biling.su.se

 

PhD council representatives

Department board: Maryann Su Lin Tan I maryann.tan@biling.su.se

Department board (substitute): Louise Faymonville I louise.faymonville@su.se (elected from Doktorandrådet för Nordiska språk och tolk- och översättningsvetenskap)

Department board (substitute): Elisabeth Poignant I elisabeth.poignant@su.se (elected from Doktorandrådet för Nordiska språk och tolk- och översättningsvetenskap)

Faculty council: Maryann Su Lin Tan I maryann.tan@biling.su.se

Specialpedagogiska institutionens doktorandråd

Doktorandrådet är verksamt vid Specialpedagogiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet.

Kontaktperson: Karin Edlund | karin.edlund@specped.su.se

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Rasmus Andersson | rasmus.andersson@specped.su.se

Representant i fakultetsrådet: Karin Edlund

Meteorologiska Institutionens doktorandråd (MISU)

Rådet är verksamt vid Meteorologiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Sara Berglund | sara.berglund@misu.su.se

Doktorandrådets e-post: sara.berglund@misu.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Sara Broomé | sara.broome@misu.su.se

Jämlikhetsombud: Jakob Beran I jakob.beran@misu.su.se

Studiemiljöombud: Jakob Beran I jakob.beran@misu.su.se

Fakultetsråd: Evelien Dekker | evelien.dekker@misu.su.se

EnGlish Department Student Council (SCED)

English department student council (SCED) är Engelska institutionens studentråd. SCED samlar alla studenter vid institutionen och väljer representanter till institutionsstyrelsen och humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentcouncil.engdept@gmail.com

Facebook: "The-English-Department-Student-Council"

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Vakant

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Nikki Torres (Ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Sofia Fransson (Suppleant)

Humanistiska fakultetsrådet: Nikki Torres

Doktorandrådet på biokemi och biofysik (DBB)

DBB är verksamt vid Institutionen för biokemi och biofysik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Joan Patrick | joan.patrick@dbb.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Eloy Valina Estrada | eloy.vallina@dbb.su.se

Institutionsstyrelse: Frida Niss | frida.niss@dbb.su.se

Institutionsstyrelse: Theresa Kriegler | theresa.kriegler@dbb.su.se

Fakultetsråd: Riccardo Diamanti | riccardo.diamanti@dbb.su.se

Jämlikhetsombud: Anna Edlund | anna.edlund@dbb.su.se

Studiemiljöombud: Alexandros Karyolaimos | alexandros.karyolaimos@dbb.su.se

Studentrådet vid romanska och klassiska institutionen (romklass)

Studentrådet RomKlass representerar alla studenter på romanska och klassiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: laistudentcouncil@gmail.com

Facebooksida: https://www.facebook.com/RomanskaOchKlassiska/

Facebookgrupp: https://facebook.com/groups/romklalat/

 

Ordförande: Kelly Matias dos Santos

Sekreterare: Rebecca Finndell

Kassör: Marisa Payva

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Vakant

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Jessica Anderson (Ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Marisa Payva (Suppleant)

Humanistiska fakultetsrådet: Jessica Anderson

Ämnesrådet VID Institutionen för arkeologi och antikens kultur (ära)

Studentrådet vid institutionen för arkeologi och antikens kultur samlar studenter från hela institutionen och väljer representanter till institutionsstyrelsen och till fakultetsrådet, samt till institutionens lokala arbetsgrupp för lika villkor och studiemiljö.

Kontakt: ark.su.studentrad@gmail.com

Facebook: ÄRA - Ämnesrådet för Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur

Ordförande: Elis Wibacke

Vice ordförande: Kathrine Wehmer

Kassör: Ebba Holm

Sekreterare: Fredrik Jansson

Jämlikhetsombud: Kathrine Wehmer

Studiemiljöombud: Kathrine Wehmer

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Fredrik Jansson (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Ebba Holm (suppleant)

Humanistiska fakultetsrådet: Ebba Holm (ordinarie)

Humanistiska fakultetsrådet: Fredrik Jansson (suppleant)

Studentrådet VID Institutionen för kultur och estetik (sike)

Studentrådet för Institutionen för kultur och estetik, och samlar studenter från hela instiutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontakt: studentrad.ike@gmail.com

Facebook: “Studentrådet vid Institutionen för kultur och estetik - SIKE”

Ordförande:

Vice ordförande:

Sekreterare:

Kassör: Eddie Gustafsson

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Tony Brian Westling

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Joel Bjelkeborn och Mathilde Lönnell Mortensen

Humanistiska fakultetsrådet: Tony Brian Westling

Studentrådet FÖR Asien-, mellanöstern- och turkietstudier (SAMT)

Studentrådet SAMT är verksamt på institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen och humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: kontakt.samt@gmail.com

Facebook: "Studentrådet SAMT"

Instagram: "Studentrådet SAMT"

 

Ordförande: Sami Hindi

Vice ordförande: Vakant

Kassör: Zeinab Faleh

Fotograf: Cessan Sotnos

Jämlikhetsombud: Nora Janson

Studiemiljöombud: Alexander Norrgrann

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Alexander Norrgrann (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Sami Hindi (ordinarie)

Humanistiska fakultetsrådet: Sami Hindi

Filosofiska doktorandrådet

Rådet är verksamt vid Filosofiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen. 

Kontaktperson: Karl Nygren | karl.nygren@philosophy.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Karl Nygren | karl.nygren@philosophy.su.se

Stina Björkholm | stina.bjorkholm@philosophy.su.se

Fakultetsråd: Conrad Bakka | conrad.bakka@philosophy.su.se