Studentråd

Biologiska ämnesrådet (BÄR)

OM BIOLOGISKA STUDENTRÅDET (BÄR)

Biologiska ämnesrådet, BÄR, är studentrådet för dig som studerar biologi på kandidat- och masternivå vid  Stockholms universitet. BÄR arbetar för att du ska trivas med din utbildning och studiemiljö genom att rådet företräder biologistudenternas intressen gentemot universitetet. På rådets möten diskuteras alltifrån undervisning, arbetsmiljö, jämlikhetsfrågor och annat som är aktuellt på biologisektionen. BÄR utser också studentrepresentanter till BIG:s styrelse och kan nominera kandidater till de flesta av naturvetenskapliga fakultetens styrelser. 

BÄR har under de senaste åren varit med och påverkat frågor som att...

 • bibehålla magisterexamen inom biologi
 • kursutvärderingarna är offentliga samt tillämpas för att förändra kurser till det bättre
 • kurslokalerna är fräscha och att problem åtgärdas snarast

BÄR har möjlighet att utse studentrepresentanter till följande organ och nätverk vid Stockholms Universitet:

Institutionsstyrelsen vid BIG (IS)
Lokala råd och beredningar på BIG
Naturvetenskapliga fakultetsrådet (NFR)
Studentkårens jämlikhetsnätverk
Studentkårens studiemiljönätverk

Genom NFR kan rådet nominera kandidater till många av fakultetens beredande och beslutande organ. Listan över representationsposter hittar du på Naturvtenskapliga fakultetsrådets sida.

Gå med i BÄR! Vi välkomnar alltid nya deltagare och vi värderar alla insatser!

Spana in rådets Facebooksida: BÄR - Biologiska Ämnesrådet vid stockholms universitet! Där hittar rådets stadgar och protokoll från våra möten.

Ordförande: Fabian Berglund
Vice ordförande: Frida Hildebrandt
Kassör: Axel Börjesson
NFR-representant: Martin Säfgård

Protokoll

2018-05-16

Filosofiska studentrådet (FSR)

Filosofiska studentrådet är verksamt vid Filosofiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: filosofiskasr@gmail.com

Facebook: "Filosofiska studentrådet @ SU"

 

Ordförande: Gustav Alexandrie

Kassör: Michael Fernlund

 

Jämlikhetsombud: Anton Gumaelius

Studiemiljöombud: Kåre Hedebrant

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen, praktisk filosofi: Michael Fernlund

Institutionsstyrelsen, teoretisk filosofi: Kåre Hedebrant

Humanistiska fakultetsrådet: Kåre Hedebrant

Studentrådet StIL (Idéhistoria och litteraturvetenskap)

Studentrådet för idéhistoria och litteraturvetenskap (StIL) är verksamt på institutionen för kultur och estetik, och samlar studenter från litteraturvetenskapen och från idéhistorian. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontakt: littide.studentrad@gmail.com

Facebook: "Studenter i litteraturvetenskap och idéhistoria - Stockholms universitet"

Studentrådet för idéhistoria och litteraturvetenskap samlar studenter från IKE, och väljer representater till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

I nuläget behövs det studenter för att starta upp studentrådet på nytt. Detta är både ett viktigt och spännande arbete, som ger insyn i universitetets arbete med utvecklingen av utbildningen, en god social gemenskap, samt meriter för framtida arbeten inom föreningsliv. Vid intresse, hör av er till studiebevakare.humfak@sus.su.se

Fysikums ämnesråd (FÄR)

Fysikums ämnesråd består av studenter vid Fysikum som vill vara med och påverka sin utbildning och se till att den blir ännu bättre. Vi bevakar och deltar i institutionens arbete så att studenternas intressen inte blir förbisedda. Vi ska fungera som en länk mellan studenterna och dem som bestämmer. Representanter från ämnesrådet finns i bland annat Fysikums styrelse.

protokoll

2018-04-11

2018-01-19

2017-12-07

Vad kan ämnesrådet göra för dig?

Några anledningar till man vänder sig till ämnesrådet kan vara att man

 • vill engagera sig mer i sin utbildning
 • är intresserad av hur institutionsarbetet fungerar
 • vill ha kontakt med äldre studenter
 • vill hålla sig uppdaterad om vad som händer på institutionen
 • har en idé som skulle kunna göra utbildningen bättre
 • vill ha en trevligare studiemiljö
 • får problem med en lärare eller en kurs som man behöver hjälp att lösa
 • bara är lite nyfiken.

Alla orsaker fungerar. Det är bara att dyka upp!

Förbättringar som ämnesrådet varit med om att genomföra är bland annat införandet av kursforum på Fysikum, omarbetningen av de stora kurserna Experimentella metoder och Kvantfysik. På vårat initiativ startades också Fysikums nyhetsbrev för att information lättare skulle nå ut till studenter och anställda.

En trevlig bieffekt av att vara engagerad i ett ämnesråd är att man lär känna äldre studenter och blir bekant med många lärare och administrativ personal. När man senare i sin utbildning ska välja kurser och exjobb är det mycket lättare att fatta bra beslut om man kan rådfråga gamla studenter och vet vem som är vem på institutionen. Sist men inte minst är det alltid en bra merit att ha engagerat sig för studentinflytande.

Vad kan du göra för ämnesrådet?

Kom till våra möten med förslag, idéer, klagomål, kommentarer och synpunkter! Vi har trevligt och det finns alltid fika.

Nästa nivå av engagemang är att vara studentrepresentant i någon av Fysikums många grupper och kommittéer. Rent praktiskt innebär det att man går på möten och gör sitt bästa för att se till att studenternas intressen blir tillgodosedda. Sedan rapporterar man vad som hände på nästa ämnesrådsmöte. Det tar inte särskilt mycket tid i anspråk, och det är en intressant upplevelse att se hur institutionsarbetet fungerar.

Våra möten

Vi träffas vanligtvis mellan fyra och sju gånger per termin. Alla studenter vid Stockholms Universitet som läser kurser på Fysikum är välkomna på våra möten.

Kontakta oss

Lättaste sättet att kontakta oss är antingen att komma våra möten eller skicka ett meddelande till vår ordförande Joakim Flinckman: joakim.flinckman@gmail.com. Det går också att mejla till studentradet@fysik.su.se eller att gå med i rådets öppna Facebookgrupp FÄRS - Fysikums ämnesråd för studenter

Studentkåren

Studentråden samarbetar med Stockholms Universitets Studentkår. Dokumenten som reglerar vår verksamhet är följande:

Den närmaste instansen över oss är Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Där finns representanter från kåren, studentråden och doktorandråden.

FÄR:s styrelse

Formellt sett är samtliga studenter på Fysikum medlemmar i FÄR. Vissa är dock mer aktiva än andra; dessa sitter ofta med i styrelsen.

Nuvarande styrelse
Joakim Flinckman (Ordförande)
Anders Törnblom (Vice ordförande)
Jesper Klausen (Kassör)
Patrik Tengnér
Nicolas Risberg
Linn Fredriksson

REPRESENTANTER

Vi har representanter i många kommitéer och grupper på Fysikum. Det är genom dessa som FÄR främst kan påverka institutionen. Representanter väljs på ämnesrådets möten under årets gång.

Fysikums styrelse

Styrelsen (FS) är det enda beslutfattande organet på institutionen. Här fattas beslut om institutionens budget, antställning av doktorander och arbete mot universitet i stort. I praktiken är dock mycket av arbetet förlagt på olika kommitéer. FÄR har två ordinarie poster i FS och två suppleantposter.

Ordinarie: Anders Törnblom
Ordinarie: Joakim Flinckman
Suppleant: Patrik Tengnér
Suppleant: Nicolas Risberg

Grundutbildningskommittén

På GUK tas alla frågor som rör grundutbildningen upp. Exempel är hur kursvärderingar ska göras, nya kurser, organiseringen av masterprogrammen eller vilken kurslitteratur som ska användas i en kurs. FÄR har fem ordinarie poster plus fem suppleanter.

Ordinarie: Anders Törnblom
Ordinarie: Joakim Flinckman
Ordinarie: Patrik Tengnér
Ordinarie: Nicolas Risberg
Ordinarie: Linn Fredriksson
Suppleant: Jesper Klausen
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Kommittén för lika villkor

Kommittén för lika villkor leder institutionens jämställdhetsarbete. Här arbetas det med jämställdhetsplanen och handlingsplanen vid trakasserier, ser till att den följs och anordnar t.ex. föreläsningar på temat genus. FÄR har två ordinarie poster som också agerar som studenternas jämställdhetsombud samt två suppleanter.

Ordinarie: Joakim Flinckman (Studenternas Jämställdhetsombud)
Ordinarie: Anders Törnblom (Studenternas Jämställdhetsombud)
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Naturvetenskapliga Fakultetsrådet (NFR)

I NFR samlas representanter för naturvetenskapliga fakultetens student- och doktorandråd för att diskutera fakultetsövergripande frågor. 

Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

PR-kommittén

I PR-kommittén diskuteras hur Fysikum visar upp sig gentemot allmänheten. Bland annat planeras och genomförs olika evenemang och aktiviteter inom och utanför Fysikum men också hur Fysikum ska kommunicera vetenskap och forskning till allmänheten.

Ordinarie: Patrik Tengnér
Suppleant: Vakant

Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén arbetar för att förbättra/upprätthålla ett tryggt och säkert arbetsklimat i kontor, laboratorier samt Albanovas offentliga utrymmen. Detta görs i avseende för fysisk och psykisk hälsa och därför kan komma att samarbetar med kommittén för lika villkor i vissa frågor. FÄR har en ordinarie post som också ger dig roll som studenternas arbetsmiljöombud, samt en suppleantpost.    

Ordinarie: Anders Törnblom (Studenternas Arbetsmiljöombud)
Suppleant: Jesper Klausen

 

Kemiska ämnesrådet (KÄR)

Kemiska ämnesrådet (KÄR) är ett studentråd för dig som som läser kemi på kandidat- eller masternivå vid någon av de kemiska institutionerna, oavsett om du är programstudent eller läser enstaka kurser. Rådets uppgift är att representera kemistudenternas intressen gentemot universitetet, och genom KÄR kan du lyfta frågor och problem rörande utbildning, arbetsmiljö eller jämlikhetsaspekter.

Just nu är rådet vilande, men du kan nå engagerade kemistudenter genom den öppna Facebookgruppen  KÄR - Kemiska ÄmnetsrådetVill du starta upp rådet igen? Hör av dig till studiebevakare.natfak@sus.su.se! Har du själv upplevt problem med diskriminering, felbehandling eller regelbrott från universitetets sida? Mejla kårens studentombud@sus.su.se

Poster i KÄR

Ordförande: vakant
Kassör: vakant
Studiemiljöombud: vakant
Jämlikhetsombud: vakant
Fakultetsrådsrepresentant: vakant

Kontaktperson: Diana Khananisho, diana.km02@gmail.com

Representationsuppdrag

Kemiska ämnesrådet kan utse studentrepresentanter till var och en av de kemiska institutionsstyrelserna, till kemisektionens studierektorsgrupp, till styrelsen för kemiska övningslaboratoriet och till olika programråd. Genom Naturvetenskapliga fakultetsrådet kan KÄR också nominera kandidater till  fakultetsnämden, grundutbildningsberedningen, kemiska sektions- respektive -lärarutbildningsberedningen, stipendieberedningen med flera. 

Är du intresserad av lärorika representationsuppdrag? Hitta lediga uppdrag på Naturvetenskapliga fakultetsrådets sida, läs mer om vad representationsuppdrag innebär här och/eller mejla dina frågor till studiebevakare.natfak@sus.su.se. 

Geovetenskapliga ämnesrådet (GÄR)

E-post: gar.amnesrad@gmail.com
Facebook: facebook.com/groups/GeovetenskapligaAmnesradet/

Ordförande: Rebecca Larsson
Vice ordförande: Felicia Labor

Att vara med i GÄR är ett enkelt sätt att påverka din studiemiljö, på en nivå som passar dig. Från att bara hålla lite koll på vad som händer och väcka någon fråga, till att vara studentrepresentant i något av de högre organen. Se vad du kan och vill göra för att påverka din studiemiljö!

GÄR är ett ämnesråd som har som mål att representantera studenterna vid institutionen för naturgeografi (ING), institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) och institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), för att på bästa sätt kunna bevaka studenternas intressen och rättigheter under studietiden. Detta görs genom representation i institutionernas styrelser och självklart under våra egna GÄR-möten. Information om mötestider postas löpande på rådets Facebook-sida. Mötena är öppna för studenter vid ING, IGV och ACES. 

Du är välkommen att komma på våra möten, fika och se vilka vi är och hur vi arbetar!

Kom när du kan, gör vad du vill!

REPRESENTANTER

GÄR utser studentrepresentanter till olika organ som är kopplat till de institutionerna som vi representerar. På detta sätt kan vi på ett effektivt sätt påverka det som sker på institutionerna!

Institutionsstyrelsen (IS) är det högsta beslutsfattande organet på respektive institution. Styrelsen har ansvaret för utbildningen och forskningen vid institutionen. De lägger upp kurserna, fastställer kurslitteraturen, beslutar hur institutionens resurser ska användas och vilka som ska antas som doktorander och så vidare. Vi strävar efter att ha en representant och en suppleant i varje styrelse.

Representant i ING
Ordinarie: Rebecca Larsson
Suppleant: Vakant

Representant i IGV
Ordinarie: Jenny Gåling
Suppleant: Erik Brovall

Representant i ACES
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Grundutbildningsberedningen (GUB) fungerar som ett förberedande organ för Institutionsstyrelsen för Naturgeografi (ING) där man bearbetar allt som har med grundutbildningen att göra. För nya kurser arbetas nya kursplaner fram och ses över så att de inte överlappar andra kurser samt ser över behörighetskrav etc. Kurslitteratur föreslås och arbetas fram för nya kurser eller för kurser som vill ändra på litteraturen. Beslut som ska tas beträffande grundutbildningen bearbetas och godkänns av GUB innan de når Institutionsstyrelsen (ING) för ett slutgiltigt beslut om godkännande. De personer som sitter med i GUB är studierektorer för de olika ämnesområdena hos ING, chefsstudierektor, studievägledare och studeranderepresentant (GÄR).

Geografirådet diskuterar frågor som är direkt knutna till geografiutbildningen vid ING. I geografirådet förbereds frågor som sedan kan föras vidare till den beslutsfattande institutionsstyrelsen.

Jämlikhets- och studiemiljönätverken. På SUS finns samordnande nätverk för jämlikhet och studiemiljö. För varje institution bör det finnas minst en representant för att föra fram och driva jämlikhetsfrågor respektive studiemiljöfrågor. Som representant kan man driva generella frågor i sitt område och medverka på till exempel skyddsronder och utvecklingsarbete av riktlinjer på institutionen.

Jämlikhetsombud - Robert Salmijärvi
Studiemiljöombud - Dan van Tol

Fakultetsrådet. I fakultetsrådet förbereds de frågor som ska tas upp i fakultetsnämnden. På Stockholms universitet finns fyra fakulteter; den humanistiska, juridiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga. Alla institutioner på universitetet tillhör en fakultet, våra institutioner här i Geohuset tillhör den naturvetenskapliga fakulteten. Varje fakultet styrs av en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnderna ansvarar för den övergripande planeringen av utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ordinarie: Catharina Andersson
Suppleant: Vakant

PROTOKOLL

2018-03-20

2017-08-30

2017-05-22

Matematiska studentrådet (MSR)

Ordförande: Priscilla Lantto
Vice ordförande: May Sundström
Kontakt: msr@math.su.se

Matematiska studentrådet har ambitionen att verka för studenternas rättigheter och möjligheter till inflytande på institutionen. Målet är att rådet ska spegla en bred representation av de studenter som studerar matematik och matematisk statistik. 

Matematiska studentrådet har ambitionen att ha insyn i de beslutsprocesser som institutionen fattar och som på olika sätt påverkar studenternas vardag och vistelse under den period hen spenderar här på Stockholms universitet.

Matematiska studentrådet är demokratiskt uppbyggd och poster bestäms terminsvis.

Matematiska studentrådet har ambitionen av att ha en styrelse bestående av:

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör följt av ett av rådet bestämt antal ledamöter. Alla studenter i matematik och matematisk statistik ska ha närvaro och yttranderätt.

Vi ska ha en representant i institutionsstyrelsen, en representant i fakultetsrådet, ett studiemiljöombud och ett jämlikhetsombud. Vi ska också ha någon som är webbansvarig. 

Vi ämnar också ha ett bra samarbete med kårföreningen Sigma då vi finner att de kan fokusera på det sociala medan vi sysslar med det som snarare rör påverkansfrågor. På så vis är rollerna tydligt fördelade och båda förstår den viktiga funktion båda uppfyller.

Vi ska också i samarbete med Sigma belysa studenternas behov rörande information om studieteknik, arbetslivsanknytning och annat som är till nytta för studenten.

Poster

Ordförande: Priscilla Lantto
Vice ordförande: May Sundström
Kassör: Albin Printz


Institutionsstyrelserepresentant: May Sundström, Priscilla Lantto, Fredrika Agestam.
Studiemiljöombud: May Sundström
Jämlikhetsombud: Priscilla Lantto
Fakultetsrådsrepresentant: May Sundström, (Benjamin Walsh)

Protokoll

2018-05-09

2018-02-07

2017-11-30

2017-09-12

Studentrådet för slaviska & baltiska språk samt tyska, finska och nederländska

Studentrådet på institutionen för slaviska & baltiska språk, samt tyska nederländska och finska samlar studenter från alla de olika språkområdena, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet

Ordförande: Karolina Nordström

Vice ordförande: David Kurianski

Sekreterare: Karolina Nordström

Kassör: David Kurianski

 

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Vakant

 

Institutionsstyrelsen: Karolina Nordström, Johanna Carlsson

Fakultetsrådet: Johanna Carlsson

 

Tagged: studentrådHumfak

MNDs Studentråd

Studentrådet vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samlar lärarstudenter med inriktning Grundlärare 4-6, Ämneslärare med matematik eller naturvetenskapsämnen som första ämne samt KPU med inriktning matematik eller naturvetenskap. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Fakultetsrådet. 

Studentrådet Romanska och Klassiska språk

Studentrådet vid institutionen för romanska och klassiska språk, samlar språkstudenter från hela institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentradetromklass@gmail.com

Facebook: "Studentrådet Romanska och klassiska språk vid SU"

 

Ordförande: Madeleine Berglund

Kassör: Johanna Koivunen

 

Jämlikhetsombud:

Studiemiljöombud: 

 

Institutionsstyrelsen: Madeleine Berglund

Institutionsstyrelsen (suppleant): 

Fakultetsrådet: 

Latinamerikainstitutets studentråd (LAiS)

Latinamerikainstitutets studentråd är verksamt på institutionen för romanska och klassiska språk, och samlar studenter i latinamerikastudier. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt Latinamerikainstitutets styrelse.

Facebook: "LAI Studentråd"

 

Ordförande: Rodrigo Pulido Moreno

 

Institutionsstyrelsen: Rodrigo Pulido Moreno

Latinamerikainstitutets styrelse: Camila Valdés

 

(FRISTÅENDE) PSYKOLOGi-STUDENTERNAs RÅD (PYR)

Ordförande

Sophia Appelbom
 

PYR är studentrådet för de fristående psykologiska kurserna på grundnivå samt för masterprogrammet i psykologi. Vi har regelbundna möten där vi diskuterar utbildningens kvalitet, studiemiljö och studentliv. Tveka inte att kontakta oss om du vill engagera dig eller om du har några synpunkter du vill att vi för fram!

Stadgar

Kontaktuppgifter

pyr.stockholm@gmail.com

Protokoll

2018

2018-04-05

2018-02-02

2017

2017-02-20

2017-04-03

2017-04-24

2017-10-06

2017-12-22

 

Psykologstudenternas ämnesråd (PÄR)

Välkommen till Psykologstudenternas ämnesråd, PÄR!

Vi i studentrådet Psykologstudenternas ämnesråd arbetar i samarbete med institutionen kring studentfrågor. PÄR drivs av studenter på psykologprogrammet.

Vi gör vårt allra yttersta för att se till att utbildningen håller så hög kvalitet som möjligt och vill att studietiden ska kantas av ideliga fröjder och spännande möten. Kom med oss, vetja!

Ordförande

Kim Wallberg

kim.wallberg@paer.se

Maj Frostvittra

maj.frostvittra@paer.se

Kontaktuppgifter

info@paer.se

Facebooksida

Nationalekonomiska ämnesrådet (NÄR)

Chairperson

Hulda Hardardottir
amnesradet@ne.su.se

About

Är det något med undervisningen som inte fungerar som det borde? Ämnesrådet, studenternas inflytandeorgan, bevakar studenternas intressen i studiefrågor under studietiden och värnar om att utbildningen håller en hög kvalitet. Rådet drivs av studenter och träffas flera gånger per termin. De arrangerar även olika sociala aktiviteter, mer nformation om det finns på studentrådets Facebook sida!

Contact information

amnesradet@ne.su.se

Facebook