Fysikums ämnesråd (FÄR)

Fysikums ämnesråd består av studenter vid Fysikum som vill vara med och påverka sin utbildning och se till att den blir ännu bättre. Vi bevakar och deltar i institutionens arbete så att studenternas intressen inte blir förbisedda. Vi ska fungera som en länk mellan studenterna och dem som bestämmer. Representanter från ämnesrådet finns i bland annat Fysikums styrelse.

protokoll

2019-05-16

2019-04-04

2019-01-29

2018-11-27

2018-10-22

2018-09-18

2018-04-11

2018-01-19

2017-12-07

Vad kan ämnesrådet göra för dig?

Några anledningar till att vända sig till ämnesrådet kan vara att man

  • vill engagera sig mer i sin utbildning

  • är intresserad av hur institutionsarbetet fungerar

  • vill ha kontakt med äldre studenter

  • vill hålla sig uppdaterad om vad som händer på institutionen

  • har en idé som skulle kunna göra utbildningen bättre

  • vill ha en trevligare studiemiljö

  • får problem med en lärare eller en kurs som man behöver hjälp att lösa

  • bara är lite nyfiken.

Alla orsaker fungerar. Det är bara att dyka upp!

Förbättringar som ämnesrådet varit med om att genomföra är bland annat införandet av kursforum på Fysikum, omarbetningen av de stora kurserna Experimentella metoder och Kvantfysik. På vårt initiativ startades också Fysikums nyhetsbrev för att information lättare skulle nå ut till studenter och anställda.

En trevlig bieffekt av att vara engagerad i ett ämnesråd är att man lär känna äldre studenter och blir bekant med många lärare och administrativ personal. När man senare i sin utbildning ska välja kurser och exjobb är det mycket lättare att fatta bra beslut om man kan rådfråga gamla studenter och vet vem som är vem på institutionen. Sist men inte minst är det alltid en bra merit att ha engagerat sig för studentinflytande.

Vad kan du göra för ämnesrådet?

Kom till våra möten med förslag, idéer, klagomål, kommentarer och synpunkter! Vi har trevligt och det finns alltid fika.

Nästa nivå av engagemang är att vara studentrepresentant i någon av Fysikums många grupper och kommittéer. Rent praktiskt innebär det att man går på möten och gör sitt bästa för att se till att studenternas intressen blir tillgodosedda. Sedan rapporterar man vad som hände på nästa ämnesrådsmöte. Det tar inte särskilt mycket tid i anspråk, och det är en intressant upplevelse att se hur institutionsarbetet fungerar.

Våra möten

Vi träffas vanligtvis mellan fyra och sju gånger per termin. Alla studenter vid Stockholms universitet som läser kurser på Fysikum är välkomna på våra möten.

Kontakta oss

Lättaste sättet att kontakta oss är antingen att komma våra möten eller skicka ett meddelande till vår ordförande Patrik Tengnér: patrik.tengner@gmail.com. Det går också att mejla till far@fysik.su.se eller att gå med i rådets öppna Facebookgrupp FÄRS - Fysikums ämnesråd för studenter

Studentkåren

Studentråden samarbetar med Stockholms universitets studentkår. Dokumenten som reglerar vår verksamhet är följande:

Den närmaste instansen över oss är Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Där finns representanter från kåren, studentråden och doktorandråden.

FÄR:s styrelse

Formellt sett är samtliga studenter på Fysikum medlemmar i FÄR. Vissa är dock mer aktiva än andra; dessa sitter ofta med i styrelsen.

Nuvarande styrelse
Patrik Tengnér (Ordförande)
Linn Fredriksson (Vice ordförande)
Iman Ebrahim (Kassör)
Hektor Yberg
Gustaf Lansner
Astrid Stenvall

REPRESENTANTER

Vi har representanter i många kommittéer och grupper på Fysikum. Det är genom dessa som FÄR främst kan påverka institutionen. Representanter väljs på ämnesrådets möten under årets gång.

Fysikums styrelse

Styrelsen (FS) är det enda beslutsfattande organet på institutionen. Här fattas beslut om institutionens budget, anställning av doktorander och arbete mot universitet i stort. I praktiken är dock mycket av arbetet förlagt på olika kommittéer. FÄR har två ordinarie poster i FS och två suppleantposter.

Ordinarie: Patrik Tengnér
Ordinarie: Linn Fredriksson
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Grundutbildningskommittén

På GUK tas alla frågor som rör grundutbildningen upp. Exempel är hur kursvärderingar ska göras, nya kurser, organiseringen av masterprogrammen eller vilken kurslitteratur som ska användas i en kurs. FÄR har fem ordinarie poster plus fem suppleanter.

Ordinarie: Gustaf Lansner
Ordinarie: Patrik Tengnér
Ordinarie: Linn Fredriksson
Ordinarie: Iman Ebrahim
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Kommittén för forskningsstrategi

Ordinarie: Hektor Yberg
Suppleant: Vakant

Kommittén för lika villkor

Kommittén för lika villkor leder institutionens jämställdhetsarbete. Kommittén arbetar med jämställdhetsplanen och handlingsplanen vid trakasserier, ser till att den följs och anordnar t.ex. föreläsningar på temat genus. FÄR har två ordinarie poster, som också agerar som studenternas jämställdhetsombud, samt två suppleanter.

Ordinarie: Linn Fredriksson (jämlikhetsombud)
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Naturvetenskapliga Fakultetsrådet (NFR)

I NFR samlas representanter för naturvetenskapliga fakultetens student- och doktorandråd för att diskutera fakultetsövergripande frågor. 

Ordinarie: Patrik Tengnér
Suppleant: Vakant

PR-kommittén

I PR-kommittén diskuteras hur Fysikum visar upp sig gentemot allmänheten. Bland annat planeras och genomförs olika evenemang och aktiviteter inom och utanför Fysikum men också hur Fysikum ska kommunicera vetenskap och forskning till allmänheten.

Ordinarie: Patrik Tengnér
Suppleant: Vakant

Datorkommittén

Ordinarie: Stefan Sigurdsson
Suppleant: Vakant

Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén arbetar för att förbättra/upprätthålla ett tryggt och säkert arbetsklimat i kontor, laboratorier samt Albanovas offentliga utrymmen. Detta görs i avseende för fysisk och psykisk hälsa och kommittén kan därför komma att samarbeta med kommittén för lika villkor i vissa frågor. FÄR har en ordinarie post, som agerar som studenternas arbetsmiljöombud, samt en suppleantpost.    

Ordinarie: Gustaf Lansner (studiemiljöombud)
Suppleant: Vakant