Natfak

PhD Council Department of Analytical Chemistry and Environmental Science (ACES)

PhD council of ACES elects representatives to the department board and the science faculty council.

Kontaktperson: Johannes West | johannes.west@aces.su.se

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse:

Zandra Gerdes I zandra.gerdes@aces.su.se

Emelie Graham I emelie.graham@aces.su.se

Fakultetsrådet:

Malte Posselt I malte.posselt@aces.su.se

Astronomy PhD Council - AstroCouncil

The AstroCouncil is active at the Department of Astronomy. The council nominates representatives for the department board and take part in different work groups at the department.

Contact person: Alexander Pietrow | alex.pietrow@astro.su.se

Treasurer: Armin Rasekh

 

The PhD Councils representatives

Department board: Simon Eriksson I simon.eriksson@astro.su.se

Maria Cavallius I maria.cavallius@astro.su.se

The Science Faculty Council (NFR): Per Calissendorff

Equality Representative: Maria Cavallius

Study environment representative: Maria Cavallius

Biologiska ämnesrådet (BÄR)

OM BIOLOGISKA STUDENTRÅDET (BÄR)

Biologiska ämnesrådet, BÄR, är studentrådet för dig som studerar biologi på kandidat- och masternivå vid Stockholms universitet. BÄR arbetar för att du ska trivas med din utbildning och studiemiljö genom att rådet företräder biologistudenternas intressen gentemot universitetet. På rådets möten diskuteras alltifrån undervisning, arbetsmiljö, jämlikhetsfrågor och annat som är aktuellt på biologisektionen. BÄR utser också studentrepresentanter till BIG:s styrelse och kan nominera kandidater till de flesta av naturvetenskapliga fakultetens styrelser. 

BÄR har under de senaste åren varit med och påverkat frågor som att...

 • bibehålla magisterexamen inom biologi

 • kursutvärderingarna är offentliga samt tillämpas för att förändra kurser till det bättre

 • kurslokalerna är fräscha och att problem åtgärdas snarast

BÄR har möjlighet att utse studentrepresentanter till följande organ och nätverk vid Stockholms Universitet:

Institutionsstyrelsen vid BIG (IS)
Lokala råd och beredningar på BIG
Naturvetenskapliga fakultetsrådet (NFR)
Studentkårens studiemiljö- och jämlikhetsnätverk

Genom NFR kan rådet nominera kandidater till många av fakultetens beredande och beslutande organ. Listan över representationsposter hittar du på Naturvetenskapliga fakultetsrådets sida.

Gå med i BÄR! Vi välkomnar alltid nya deltagare och vi värderar alla insatser!

Skicka mail till biologiskaamnesradet.su@gmail.com

Spana in rådets Facebooksida: BÄR - Biologiska Ämnesrådet vid stockholms universitet! Där hittar du rådets stadgar och protokoll från våra möten.

Ordförande: Fabian Bergland
Vice ordförande: Frida Hildebrandt
Kassör: Axel Börjesson
NFR-representant: Martin Säflund

Protokoll

2018-09-06

2018-05-16

Material- och miljökemi doktorandrådet (MMK)

Rådet är verksamt vid Institutionen för material- och miljökemi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Paulo Barros | paulo.barros@mmk.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Viktor Bengtsson | viktor.bengtsson@mmk.su.se

                                  Paulo Barros | paulo.barros@mmk.su.se

Fysikums ämnesråd (FÄR)

Fysikums ämnesråd består av studenter vid Fysikum som vill vara med och påverka sin utbildning och se till att den blir ännu bättre. Vi bevakar och deltar i institutionens arbete så att studenternas intressen inte blir förbisedda. Vi ska fungera som en länk mellan studenterna och dem som bestämmer. Representanter från ämnesrådet finns i bland annat Fysikums styrelse.

protokoll

2019-05-16

2019-04-04

2019-01-29

2018-11-27

2018-10-22

2018-09-18

2018-04-11

2018-01-19

2017-12-07

Vad kan ämnesrådet göra för dig?

Några anledningar till att vända sig till ämnesrådet kan vara att man

 • vill engagera sig mer i sin utbildning

 • är intresserad av hur institutionsarbetet fungerar

 • vill ha kontakt med äldre studenter

 • vill hålla sig uppdaterad om vad som händer på institutionen

 • har en idé som skulle kunna göra utbildningen bättre

 • vill ha en trevligare studiemiljö

 • får problem med en lärare eller en kurs som man behöver hjälp att lösa

 • bara är lite nyfiken.

Alla orsaker fungerar. Det är bara att dyka upp!

Förbättringar som ämnesrådet varit med om att genomföra är bland annat införandet av kursforum på Fysikum, omarbetningen av de stora kurserna Experimentella metoder och Kvantfysik. På vårt initiativ startades också Fysikums nyhetsbrev för att information lättare skulle nå ut till studenter och anställda.

En trevlig bieffekt av att vara engagerad i ett ämnesråd är att man lär känna äldre studenter och blir bekant med många lärare och administrativ personal. När man senare i sin utbildning ska välja kurser och exjobb är det mycket lättare att fatta bra beslut om man kan rådfråga gamla studenter och vet vem som är vem på institutionen. Sist men inte minst är det alltid en bra merit att ha engagerat sig för studentinflytande.

Vad kan du göra för ämnesrådet?

Kom till våra möten med förslag, idéer, klagomål, kommentarer och synpunkter! Vi har trevligt och det finns alltid fika.

Nästa nivå av engagemang är att vara studentrepresentant i någon av Fysikums många grupper och kommittéer. Rent praktiskt innebär det att man går på möten och gör sitt bästa för att se till att studenternas intressen blir tillgodosedda. Sedan rapporterar man vad som hände på nästa ämnesrådsmöte. Det tar inte särskilt mycket tid i anspråk, och det är en intressant upplevelse att se hur institutionsarbetet fungerar.

Våra möten

Vi träffas vanligtvis mellan fyra och sju gånger per termin. Alla studenter vid Stockholms universitet som läser kurser på Fysikum är välkomna på våra möten.

Kontakta oss

Lättaste sättet att kontakta oss är antingen att komma våra möten eller skicka ett meddelande till vår ordförande Patrik Tengnér: patrik.tengner@gmail.com. Det går också att mejla till far@fysik.su.se eller att gå med i rådets öppna Facebookgrupp FÄRS - Fysikums ämnesråd för studenter

Studentkåren

Studentråden samarbetar med Stockholms universitets studentkår. Dokumenten som reglerar vår verksamhet är följande:

Den närmaste instansen över oss är Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Där finns representanter från kåren, studentråden och doktorandråden.

FÄR:s styrelse

Formellt sett är samtliga studenter på Fysikum medlemmar i FÄR. Vissa är dock mer aktiva än andra; dessa sitter ofta med i styrelsen.

Nuvarande styrelse
Patrik Tengnér (Ordförande)
Linn Fredriksson (Vice ordförande)
Iman Ebrahim (Kassör)
Hektor Yberg
Gustaf Lansner
Astrid Stenvall

REPRESENTANTER

Vi har representanter i många kommittéer och grupper på Fysikum. Det är genom dessa som FÄR främst kan påverka institutionen. Representanter väljs på ämnesrådets möten under årets gång.

Fysikums styrelse

Styrelsen (FS) är det enda beslutsfattande organet på institutionen. Här fattas beslut om institutionens budget, anställning av doktorander och arbete mot universitet i stort. I praktiken är dock mycket av arbetet förlagt på olika kommittéer. FÄR har två ordinarie poster i FS och två suppleantposter.

Ordinarie: Patrik Tengnér
Ordinarie: Linn Fredriksson
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Grundutbildningskommittén

På GUK tas alla frågor som rör grundutbildningen upp. Exempel är hur kursvärderingar ska göras, nya kurser, organiseringen av masterprogrammen eller vilken kurslitteratur som ska användas i en kurs. FÄR har fem ordinarie poster plus fem suppleanter.

Ordinarie: Gustaf Lansner
Ordinarie: Patrik Tengnér
Ordinarie: Linn Fredriksson
Ordinarie: Iman Ebrahim
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Kommittén för forskningsstrategi

Ordinarie: Hektor Yberg
Suppleant: Vakant

Kommittén för lika villkor

Kommittén för lika villkor leder institutionens jämställdhetsarbete. Kommittén arbetar med jämställdhetsplanen och handlingsplanen vid trakasserier, ser till att den följs och anordnar t.ex. föreläsningar på temat genus. FÄR har två ordinarie poster, som också agerar som studenternas jämställdhetsombud, samt två suppleanter.

Ordinarie: Linn Fredriksson (jämlikhetsombud)
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Naturvetenskapliga Fakultetsrådet (NFR)

I NFR samlas representanter för naturvetenskapliga fakultetens student- och doktorandråd för att diskutera fakultetsövergripande frågor. 

Ordinarie: Patrik Tengnér
Suppleant: Vakant

PR-kommittén

I PR-kommittén diskuteras hur Fysikum visar upp sig gentemot allmänheten. Bland annat planeras och genomförs olika evenemang och aktiviteter inom och utanför Fysikum men också hur Fysikum ska kommunicera vetenskap och forskning till allmänheten.

Ordinarie: Patrik Tengnér
Suppleant: Vakant

Datorkommittén

Ordinarie: Stefan Sigurdsson
Suppleant: Vakant

Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén arbetar för att förbättra/upprätthålla ett tryggt och säkert arbetsklimat i kontor, laboratorier samt Albanovas offentliga utrymmen. Detta görs i avseende för fysisk och psykisk hälsa och kommittén kan därför komma att samarbeta med kommittén för lika villkor i vissa frågor. FÄR har en ordinarie post, som agerar som studenternas arbetsmiljöombud, samt en suppleantpost.    

Ordinarie: Gustaf Lansner (studiemiljöombud)
Suppleant: Vakant

 

Student Council of Chemistry

The Student Council of Chemistry (in Swedish: Kemiska ämnesrådet or KÄR) is a student council for undergraduate and Master’s students at all departments of the Chemistry section: DBB, MMK and Organic Chemistry. The task of the student council is to represent the students at each department, and voice student perspectives on matters such as the quality of the education, study environment and equal rights. The student council can also organise social events. KÄR is open to both Swedish and international students, and the meetings are held in English.

Kemiska ämnesrådet (KÄR) är ett studentråd för dig som som läser kemi på kandidat- eller masternivå vid någon av de kemiska institutionerna, oavsett om du är programstudent eller läser enstaka kurser. Rådets uppgift är att representera kemistudenternas intressen gentemot universitetet, och genom KÄR kan du lyfta frågor och problem rörande utbildning, arbetsmiljö eller jämlikhetsaspekter.

KÄR has a Facebook group called KÄR - Kemiska Ämnetsrådet. The student council also has a Facebook page in English devoted to all Chemistry students of Stockholm University (CSSU).

Positions in KÄR

The Student Council of Chemistry has a Senate. The members of the Senate share the responsibilities of Chairperson/Ordförande, Vice Chairperson/Vice ordförande, Treasurer/Kassör and Secretary/Sekreterare.

The student council can also appoint a Study Environment Officer/Studiemiljöombud, an Equal Opportunities Officer/Jämlikhetsombud, a Representative in the Science Faculty Council/Fakultetsrådsrepresentant, as well as representatives to boards at the Chemistry section (see below).

Contact Person/Kontaktperson: Nerea Capón Lamelas, nereacaponl@gmail.com

Representation

The Student Council of Chemistry can appoint student representatives to the group (‘programråd’) for the Bachelor’s programme in Chemistry, that discusses the structure and content of the programme and the courses, as well as each of the three department boards at the Chemistry section, where important decisions are being made. The council can also appoint representatives to other boards, such as Kemiska övningslaboratoriet, and through the Science Faculty Council representatives in various committees, like the section committee at the Chemistry section. However, for most of these positions, the representative must be able to communicate in Swedish.

Kemiska ämnesrådet kan utse studentrepresentanter till programrådet för kandidatprogrammet i kemi samt var och en av de kemiska institutionsstyrelserna, till kemisektionens studierektorsgrupp, till styrelsen för kemiska övningslaboratoriet och övriga programråd. Genom Naturvetenskapliga fakultetsrådet kan KÄR också nominera kandidater till fakultetsnämnden, grundutbildningsberedningen, kemiska sektions- respektive -lärarutbildningsberedningen, stipendieberedningen med flera.

Geovetenskapliga ämnesrådet (GÄR)

E-post: gar.amnesrad@gmail.com
Facebook: facebook.com/groups/GeovetenskapligaAmnesradet/

Att vara med i GÄR är ett enkelt sätt att påverka din studiemiljö, på en nivå som passar dig. Från att bara hålla lite koll på vad som händer och väcka någon fråga, till att vara studentrepresentant i något av de högre organen. Se vad du kan och vill göra för att påverka din studiemiljö!

GÄR är ett ämnesråd som har som mål att representantera studenterna vid institutionen för naturgeografi (ING), institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) och institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), för att på bästa sätt kunna bevaka studenternas intressen och rättigheter under studietiden. Detta görs genom representation i institutionernas styrelser och självklart under våra egna GÄR-möten. Information om mötestider postas löpande på rådets Facebook-sida. Mötena är öppna för studenter vid ING, IGV och ACES. 

Du är välkommen att komma på våra möten, fika och se vilka vi är och hur vi arbetar!

Kom när du kan, gör vad du vill!

REPRESENTANTER

GÄR utser studentrepresentanter till olika organ som är kopplat till de institutionerna som vi representerar. På detta sätt kan vi på ett effektivt sätt påverka det som sker på institutionerna!

Institutionsstyrelsen (IS) är det högsta beslutsfattande organet på respektive institution. Styrelsen har ansvaret för utbildningen och forskningen vid institutionen. De lägger upp kurserna, fastställer kurslitteraturen, beslutar hur institutionens resurser ska användas och vilka som ska antas som doktorander och så vidare. Vi strävar efter att ha en representant och en suppleant i varje styrelse.

Representant i ING
Ordinarie: Rebecca Larsson
Suppleant: Robert Salmijärvi

Representant i IGV
Ordinarie: Jenny Gåling
Suppleant: Vakant

Representant i ACES
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Grundutbildningsberedningen (GUB) fungerar som ett förberedande organ för Institutionsstyrelsen för Naturgeografi (ING) där man bearbetar allt som har med grundutbildningen att göra. För nya kurser arbetas nya kursplaner fram och ses över så att de inte överlappar andra kurser samt ser över behörighetskrav etc. Kurslitteratur föreslås och arbetas fram för nya kurser eller för kurser som vill ändra på litteraturen. Beslut som ska tas beträffande grundutbildningen bearbetas och godkänns av GUB innan de når Institutionsstyrelsen (ING) för ett slutgiltigt beslut om godkännande. De personer som sitter med i GUB är studierektorer för de olika ämnesområdena hos ING, chefsstudierektor, studievägledare och studeranderepresentant (GÄR).

Geografirådet diskuterar frågor som är direkt knutna till geografiutbildningen vid ING. I geografirådet förbereds frågor som sedan kan föras vidare till den beslutsfattande institutionsstyrelsen.

Jämlikhets- och studiemiljönätverken. På SUS finns samordnande nätverk för jämlikhet och studiemiljö. För varje institution bör det finnas minst en representant för att föra fram och driva jämlikhetsfrågor respektive studiemiljöfrågor. Som representant kan man driva generella frågor i sitt område och medverka på till exempel skyddsronder och utvecklingsarbete av riktlinjer på institutionen.

Jämlikhetsombud - Robert Salmijärvi
Studiemiljöombud - Vakant

Fakultetsrådet. I fakultetsrådet förbereds de frågor som ska tas upp i fakultetsnämnden. På Stockholms universitet finns fyra fakulteter; den humanistiska, juridiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga. Alla institutioner på universitetet tillhör en fakultet, våra institutioner här i Geohuset tillhör den naturvetenskapliga fakulteten. Varje fakultet styrs av en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnderna ansvarar för den övergripande planeringen av utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

PROTOKOLL

2019-05-22

2019-04-24

2019-03-27

2019-03-13

2019-02-13

2018-10-15

2018-09-04

2018-03-20

2017-08-30

2017-05-22

Doktorandrådet vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)

Rådet är verksamt vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Oskar Nyberg | oskar.nyberg@su.se

Doktorandrådets e-post: phdcouncil.deep@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Maria Schück | maria@schuck@su.se

                                  Caroline Raymond | caroline.raymond@su.se

Fakultetsrådsrepresentant: Oskar Nyberg

Stockholm Resilience Centre PhD Council

SRC PhD council är verksamt vid Stockholms Resilienscentrum. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Jennifer Hinton | jennifer.hinton@su.se

 Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Katja Malmborg | katja.malmborg@su.se

Fakultetsråd: Ami Golland | ami.gollan@su.se

Studiemiljöombud: Jessica Spijkers | jessica.spijkers@su.se

Matematiska studentrådet (MSR)

Ordförande: Filip Åkerman
Vice ordförande: Priscilla Dufweke-Lantto
Kontakt: msr@math.su.se

Matematiska studentrådet har ambitionen att verka för studenternas rättigheter och möjligheter till inflytande på institutionen. Målet är att rådet ska spegla en bred representation av de studenter som studerar matematik och matematisk statistik. 

Matematiska studentrådet har ambitionen att ha insyn i de beslutsprocesser som institutionen fattar och som på olika sätt påverkar studenternas vardag och vistelse under den period hen spenderar här på Stockholms universitet.

Matematiska studentrådet är demokratiskt uppbyggt och poster bestäms terminsvis.

Matematiska studentrådet har ambitionen av att ha en styrelse bestående av:

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör följt av ett av rådet bestämt antal ledamöter. Alla studenter i matematik och matematisk statistik ska ha närvaro och yttranderätt.

Vi ska ha en representant i institutionsstyrelsen, en representant i fakultetsrådet, ett studiemiljöombud och ett jämlikhetsombud. Vi ska också ha någon som är webbansvarig. 

Vi ämnar också ha ett bra samarbete med kårföreningen Sigma då vi finner att de kan fokusera på det sociala medan vi sysslar med det som snarare rör påverkansfrågor. På så vis är rollerna tydligt fördelade och båda förstår den viktiga funktion båda uppfyller.

Vi ska också i samarbete med Sigma belysa studenternas behov rörande information om studieteknik, arbetslivsanknytning och annat som är till nytta för studenten.

Poster

Ordförande: Filip Åkerman
Vice ordförande: Priscilla Dufweke-Lantto
Kassör: Albin Niva Printz


Institutionsstyrelserepresentant: Filip Åkerman, Priscilla Dufweke-Lantto, Johannes Pohjolainen
Studiemiljöombud: Priscilla Dufweke-Lantto
Jämlikhetsombud: Albin Niva Printz
Fakultetsrådsrepresentant: Benjamin Walsh

Protokoll

2019-01-18

2018-09-03

2018-05-09

2018-02-07

2017-11-30

2017-09-12

Naturvetenskapliga fakultetsrådet (NFR)

NFR meetings 2019
Meetings are held in Studenthuset on Mondays 16:30 to approx 19:00.

28th of January in Rosa rummet
25th of March in Rosa rummet
27th of May in Rosa rummet

The Science Faculty Council (NFR) gathers representatives from student and PhD student councils (one each) from the departments and sections in the Faculty of Science. NFR is a forum for discussion of topics raised by the the local councils, sharing of departmental experiences and collaboration on topics that concern all students and PhD students in the Faculty of Science.

NFR elects the student/PhD student representatives for the official committees and boards of the faculty, including the Faculty Board (Områdesnämnden) which is the highest decision-making body in the faculty organization and committees which prepare and decide topics regarding e.g. education, employment, promotion, and stipends.  Representatives are chosen at the council’s annual meeting in December and are expected to communicate topics of interest via email or participation in the NFR meetings throughout the year. (Most of these representative positions require a working level of Swedish, but communication to NFR is preferred in English).

The council meetings are held on Mondays in the same weeks as Faculty Board meetings occur. The official language of the Science Faculty Council is English.

Naturvetenskapliga fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd från institutioner och sektioner vid Naturvetenskapliga fakulteten. 

I naturvetenskapliga fakultetsrådet kan du ta upp frågor från ditt lokala student-/ämnesråd, dela med dig av erfarenheter från din institution och samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid naturvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsrådet tillsätter studentrepresentanter i flera av fakultetens beredande och beslutande organ, däribland Områdesnämnden som är fakultetens högsta beslutande organ. Dessa representanter väljs på fakultetsrådets årsmöte i december, och förväntas under sitt år som förtroendevalda kommunicera intressanta händelser och diskussionspunkter via e-post eller genom deltagande i fakultetsrådets möten. (De flesta förtroendeposter kräver goda kunskaper i svenska, men i kommunikationen till fakultetsrådet föredras engelska). Rådet håller sina möten på måndagar under de veckor som Områdesnämnden sammanträder. Det officiella mötesspråket är engelska. 

Contact

Chair of the council: Yuan Guo
yuan.guo@su.se

Vice-chair of the council: Daniel Ahlsén
ahlsen@math.su.se

Student Governance Officer for the Faculty of Science:
studiebevakare.natfak@sus.su.se

To reach the entire NFR council (representatives from all student and PhD councils at the Faculty of Science), email nfr@science.su.se.

To reach the entire NFR council + student representatives in the faculty boards, email representant@science.su.se. This list is moderated in order to avoid spam.


Board

Chair: Yuan Guo
Vice chair: Daniel Ahlsén
Cashier: Daniel Ahlsén
Secretary: Student Governance Officer Elis Wibacke

Stadgar (Bylaws)

Naturvetenskapliga fakultetsrådets stadgar uppdaterades 2018-12-03.

Representation

Faculty meetings calendar 2019

Områdesnämnden (ON)

The Science Faculty Board is the faculty’s highest decision making organ. Decisions regarding strategies, budgets, employments and so forth are taken here. It also, among other things, approves study plans for research level and basic level education. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Yuan Guo
Ordinary member: Daniel Ahlsén
Ordinarie ledamot: Erik Lindsund
Secondary member: Riccardo Diamanti
Secondary member: Elis Wibacke (The Student Union)
Secondary member: Hugo Thorén (The Student Union)

områdesnämndens Arbetsutskott

The Workgroup for the Science Faculty Board prepares cases and errands for the faculty board. According to the faculty’s delegation of authority some decisions may be made by the dean after hearing the workgroup. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Yuan Guo
Secondary member: Daniel Ahlsén

Grundutbildningsberedningen (GB)

The Basic Education Committee, GB, serves the purpose of preparing questions regarding basic education before the faculty board decides upon them. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Vacant
Ordinary member: Vacant
Ordinary member: Vacant
Secondary member: Elis Wibacke (The Student Union)

GRUNDUTBILDNINGSBEREDNINGENS ARBETSUTSKOTT (GB-AU)

The Workgroup for the Basic Education Committee prepares the work to be done in the Basic Education Committee by preparing documents, agendas, and so forth. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Vacant
Secondary member: Elis Wibacke (The Student Union)

Befordringsnämnden

Berfordringsnämnden bereder befodringsärenden.
The Promotion Committee. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Hanna Wernerson
Secondary member: Natalie Wilson

Docentberedningen

Docent Committee. After having completed one’s PhD studies and complementing scientific and pedagogical competence researchers have the opportunity to be employed as a docent at the faculty. The Docent Committee treats applications and the faculty board makes decisions based on the recommendations of the docent committee. Protocols are in Swedish, but otherwise this body is also suitable for English-speaking representatives.

Ordinary member: Hanna Wernerson
Secondary member: Vacant

SAMVERKANSberedningen

Ordinary member: Riccardo Diamanti

Infogruppen

The Info Group discusses the faculty’s strategies for information and decides which projects to take on regarding research information and student recruitment. In this group representatives from the faculty’s four sections convene and many of them do work at their sections related to information dispersal. Work is being done in regard to the career fairs, and other such fairs. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Irina Dumitru
Secondary member: Vacant

SektionsberedningAR

In the section committees representatives from each department (within the respective sections) treat overarching departmental questions. Questions that are discussed are for example the basic education, research education, economy and so forth. Documents are in Swedish.

Kemiska sektionen
Ordinary member: Riccardo Diamanti
Ordinary member: Vacant

Biologiska sektionen
Ordinary member: Marcel Tarbier
Ordinary member: Vacant

Matematiska-fysiska sektionen
Ordinary member: Anton Ljungdahl
Ordinary member: Vacant

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Ordinary  member: Anton Ribbenstedt
Ordinary member: Mafalda Castro

Forskarutbildningsberedningen

The Research Education Committees ensure that the faculty’s PhD-student supervisors are offered a course in supervision. The group also initiates surveys of the research education and organises study principal meetings. In the Research Education Committee PhD Students can broach potential problems within the research education that they want the faculty board to pay attention to. Documents are in Swedish.

Kemiska sektionen
Ordinary PhD representative: Alexandros Karyolaimos
Secondary PhD representative: Vacant

Biologiska sektionen
Ordinary PhD representative: Roshan Vaid
Secondary PhD representative: Vacant

Matematisk-fysiska sektionen
Ordinary PhD representative: Hampus Engsner
Secondary PhD representative: Anton Ljungdahl

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Ordinary PhD representative: Liselott Källsten
Secondary PhD representative: Asa Moitei

Lärarförslagsnämnderna

The faculty has four Teacher Suggestions Committees. They prepare teacher employments before the faculty board’s or principals decisions. When employing teachers the teacher suggestions committees, together with experts, hold “mock-lectures” and interviews with the primary candidates. Protocols are in Swedish, but otherwise these bodies is also suitable for English-speaking representatives.

Kemiska sektionen
Ordinary member: Nicklas Österlund
Ordinary member: Vacant
Secondary member: Vacant
Secondary member: Vacant

Biologiska sektionen
Ordinary member: Marcel Tarbier
Ordinary member: Vacant
Secondary member: Vacant
Secondary member: Vacant

Matematiska/fysiska sektionen
At least one representative should speak Swedish since MND recruitments are sometimes entirely in Swedish.
Ordinary member: Carolina Fransson
Ordinary member: Kajsa-My Blomdahl
Secondary member: Vacant
Secondary member: Vacant

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Ordinary member: Roxana Cremer
Ordinary member: Brittany Tarbier
Secondary member: John Hader
Secondary member: Vacant

Stipendieberedning

The Stipend Committees works with the donation grants, Liljevalch Jr’s travelling grants, and Bendixson’s grants for docents. They give suggestions of grant applicants to the faculty board. Documents are in Swedish.

Kemiska sektionen
Ordinary member: Vacant
Secondary member: Vacant

Biologiska sektionen
Ordinary member: Oskar Nyberg
Secondary member: Vacant

Matematisk-fysiska sektionen
Ordinary member: Irina Dumitru
Secondary member: Oliver Krüger

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Ordinary member: Eleftheria Theodoropoulou
Secondary member: Vacant 

Centrala doktorandrådet (CDR)

The Central PhD-Student Council. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Pil Maria Saugmann
Ordinary member: Malte Posselt
Secondary member: Alexandros Karyolaimos
Secondary member: Ami Golland

STockholms matematikcentrum (SMC) 

Stockholm Mathematics Centre (SMC) is a collaboration between Stockholm University (SU) and the Royal Institute of Technology (KTH). At SMC, education and research in mathematics is coordinated between the mathematical departments at SU and KTH.

Stockholms matematikcentrum (SMC) är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Här samordnas utbildning och forskning i matematik mellan de båda lärosätenas matematiska institutioner.

Ordinary member (SU): Erik Lindell
Ordinary member (SU/KTH): Elisabeth Bonnevier

Bolin Centre for Climate Research

Ordinary member: Sara Broomé
Secondary member: Heather Wood

Bergianska Botaniska Trädgården

Bergianska Botaniska Trädgården (BBT) har till uppgift att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt tillhandahålla material för forskning och utbildning. Verksamheten ska rikta sig till forskare såväl nationellt som internationellt, studenter, skolelever samt allmänheten. 

BBT är en inrättning knuten till den Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Två representanter vid Botaniska institutionen, varav minst en forskarstudenrande, utses av studentkåren genom Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Documents are in Swedish.

PhD representative: Vacant
PhD or student representative: Martin Säflund

östersjöcentrum

PhD representative: Isak Holmerin

Department of Molecular Biosciences PhD student council (MBW)

Rådet är verksamt vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Alexis Dziedziech | alexis.dziedziech@su.se

Doktorandrådets e-post: phdboard.mbw@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Jutta Diessl | jutta.diessl@su.se

                              Einar Ólafsson | einar.olafsson@su.se

Alexis Dziedziech | alexis.dziedziech@su.se                             

Fakultetsråd: Yuan Guo | yuan.guo@su.se

Jämlikhetsombud: Albin Widmark | albin.widmark@su.se

MND PhD Council

Rådet är verksamt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapämnenas didaktik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Lisa Österling | lisa.osterling@mnd.su.se

Doktorandrådets e-post: mnd-doktorandradet@mnd.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Matti Karlström | matti.karlstrom@mnd.su.se

Fakultetsråd: Abraham Kumsa Beyene | abraham.kumsa@mnd.su.se

Department of Physical Geography PhD council

NG PhD council är verksamt vid Institutionen för naturgeografi.

Kontaktperson och ordförande: Simon Larsson | simon.larsson@natgeo.su.se

Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/2105972413016149/

Vice ordförande: Heather Wood | heather.wood@natgeo.su.se

Kassör: Guillaume Vigouroux | guillaume.vigouroux@natgeo.su.se

Social koordinator: Romain Goldenberg | romain.goldenberg@natgeo.su.se

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelsen: Simon Larsson

 

 

 

 

 

Zoology PhD student council

DIZ är verksamt vid Institutionen för zoologi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Ciaran Gilchrist | ciaran.gilchrist@zoologi.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Loke von Schmalensee | loke.von.schmalensee@zoologi.su.se

Jämlikhetsombud: Sara Kurland

Fakultetsrådsrepresentant: Ciaran Gilchrist

The Mathematics PhD Council (MPC)

MPC är verksamt vid Matematiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Måns Karlsson | mansk@math.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Måns Karlsson

Fakultetsråd: Daniel Ahlsén | ahlsen@math.su.se

Doktorandrådet Organisk Kemi (OK)

OK är verksamt vid Institutionen för organisk kemi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Aitor Bermejo López | aitor.b.lopez@su.se

Kassör: Axel Furevi | axel.furevi@su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander@organ.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Aitor Bermejo López | aitor.b.lopez@su.se 

Fakultetsråd: Michael Oschmann | michael.oschmann@su.se

Studiemiljöombud: Denise Meyer | denise.meyer@su.se

MNDs Studentråd

Studentrådet vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samlar lärarstudenter med inriktning Grundlärare 4-6, Ämneslärare med matematik eller naturvetenskapsämnen som första ämne samt KPU med inriktning matematik eller naturvetenskap. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Fakultetsrådet. 

Meteorologiska Institutionens doktorandråd (MISU)

Rådet är verksamt vid Meteorologiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Maartje Kuilman | maartje.kuilman@misu.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorandrad@misu.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Sara Broomé | sara.broome@misu.su.se