studentråd

Historiska INSTITUTIONens studentråd

Historiska institutionens studentråd samlar studenter från hela Historiska institutionen, och väljer representanter till institutionsstyrelsen och andra arbetsgrupper samt till Humanistiska fakultetsrådet. Genom studentrådet ges studenterna på institutionens kurser och program möjlighet att påverka sin utbildning, kurslitteratur, studiemiljö, och genom förslag och idéer förbättra situationen för studenterna. Studentrådet har möten en gång i månaden. Mejla rådet om du vill veta mer!

Tidigare protokoll finns på Historiska institutionens hemsida.

Kontakt: studentradet@historia.su.se

 

Ordförande: Jesper Klausen

Vice ordförande: Alexander Åhman Hald

Kassör: Gustaf Nyberg

Sekreterare: Gustaf Nyberg

 

Jämlikhetsombud och studiemiljöombud: Josefin Knave

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Jesper Klausen

Institutionsstyrelsen: Alexander Åhman Hald

Humanistiska fakultetsrådet: Henrik Arnstad

EnGlish Department Student Council (SCED)

Bluebeard’s Council är Engelska institutionens studentråd som samlar studenter från hela institutionen, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentcouncil.engdept@gmail.com

Facebook: "The-English-Department-Student-Council"

Medlemmar: Nikki Torres M, Sofia Fransson, Sterling Benjamin, Tone Bugge, Gloria, Astrid Isaac, Måns Lundström

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Sofia Fransson

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Nykhita Torres Mondaca och Sofia Fransson

Humanistiska fakultetsrådet: Vakant

Latinamerikainstitutet samt romanska och klassisak studentrådet (LAiS)

Latinamerikainstitutets studentråd är verksamt på institutionen för romanska och klassiska språk, och samlar studenter i latinamerikastudier. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt Latinamerikainstitutets styrelse.

Kontakt: laistudentcouncil@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/LAIStudent/

 

Ordförande: Kelly Matias dos Santos

Kassör: José Guilherme Lopes

 

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Vakant

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Jessica Anderson (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Kelly Matias dos Santos

Fakultetsrådet: Jessica Anderson

Ämnesrådet - Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Studentrådet vid institutionen för arkeologi och antikens kultur samlar studenter från hela institutionen, och väljer representanter både till institutionsstyrelsen och till fakultetsrådet, samt till institutionens lokala arbetsgrupp för lika villkor och studiemiljö.

Kontakt: ark.su.studentrad@gmail.com

Facebook: "ÄRA - Ämnesrådet är studentrådet vid institutionen för Arkeologi och Antikens kultur."

Ordförande: Kerstin Calleberg

Vice ordförande: Linda Sundström

Kassör: Emmelie Westerlind

Sekreterare: Mikael Heljeback

Jämlikhetsombud: Elisabeth Ericson

Studiemiljöombud: Kerstin Calleberg

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Fredrik Jansson (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Roger Gripengren (suppleant)

Humanistiska fakultetsrådet: Kerstin Calleberg

Fashion student council

The Fashion Student Council is located in the Department of Media Studies, and collects students from the section for fashion studies. The council chooses representatives to the board of the Department of Media Studies, the Board of the Center for Fashion Studies, and for the faculty council at the faculty of humanities.

Contact: swedishfasionstudentcouncil@gmail.com

Facebook: "Fashion students at Stockholm University"

 

Chairperson: Eanna Morrison Barrs

Secretary:

Treasurer: Jip Mulder

Equal Opportunities Officer: 

 

Representative to the board of the department: Hilma Persson

Representative to the board of the center for Fashion Studies: Hilma Persson

Events: Flora Ferrara and Sofia Mähönen

Communications: Judith Beyer

JMK och Filmvetenskapens studentråd

Studentrådet ligger under institutionen för mediestudier, och samlar studenter från journalistik, media-/kommunikationsstudier samt filmvetenskap. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentrad.jmk@gmail.com

 

Ordförande: Johan Forsberg

Sekreterare: Fanny Luna

Kassör: Andrea Kosoderc

 

Jämlikhetsombud: Eric Cagenius

Studiemiljöombud: Laura Nordström

 

Institutionsstyrelsen: Johan Forsberg

Institutionsstyrelsen: Andrea Kosoderc

Fakultetsrådet: Andrea Kosoderc

Studentrådet SIKE (Institutionen för kultur och estetik)

Studentrådet för Institutionen för kultur och estetik, och samlar studenter från hela instiutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontakt: studentrad.ike@gmail.com

Facebook: “Studentrådet vid Institutionen för kultur och estetik - SIKE”

Ordförande: Joel Bjelkeborn

Vice ordförande: Marcus Rombo

Sekreterare: Marcus Rombo

Kassör: Eddie Gustafsson

Jämlikhetsombud: Eddie Gustafsson

Studiemiljöombud: Joel Bjelkeborn

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Joel Bjelkeborn

Humanistiska fakultetsrådet: Tony Westling

Studentrådet SAMT (Asien-, mellanöstern- och turkietstudier)

Studentrådet SAMT är verksamt på institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, och samlar studenter från hela institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: kontakt.samt@gmail.com

Facebook: "Studentrådet SAMT"

Instagram: "Studentrådet SAMT"

 

Ordförande: Sami Hindi

Vice ordförande: Vakant

Kassör: Cessan Sotnos

Eventplaner: Vakant

Eventplaner: Vakant

Fotograf: Cessan Sotnos

Jämlikhetsombud: Nora Janson

Studiemiljöombud: Alexander Norrgrann

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Alexander Norrgrann

Institutionsstyrelsen: Sami Hindi

Humanistiska fakultetsrådet: Sami Hindi

Filosofiska studentrådet (FSR)

Filosofiska studentrådet är verksamt vid Filosofiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: filosofiskasr@gmail.com

Facebook: "Filosofiska studentrådet @ SU"

 

Ordförande: Gustav Alexandrie

Kassör: Michael Fernlund

 

Jämlikhetsombud: Anton Gumaelius

Studiemiljöombud: Kåre Hedebrant

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen, praktisk filosofi: Michael Fernlund

Institutionsstyrelsen, teoretisk filosofi: Kåre Hedebrant

Humanistiska fakultetsrådet: Kåre Hedebrant

Studentrådet för slaviska & baltiska språk samt tyska, finska och nederländska

Studentrådet på institutionen för slaviska & baltiska språk, samt tyska nederländska och finska samlar studenter från alla de olika språkområdena, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet

Ordförande: Karolina Nordström

Vice ordförande: David Kurianski

Sekreterare: Karolina Nordström

Kassör: David Kurianski

 

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Vakant

 

Institutionsstyrelsen: Karolina Nordström, Johanna Carlsson

Fakultetsrådet: Johanna Carlsson

 

Tagged: studentrådHumfak

Studentrådet vid institutionen för svenska och flerspråkighet (SISOFS)

Studentrådet vid institutionen för svenska och flerspråkighet (SISOFS) samlar studenter från hela institutionen, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentradetsisofs@gmail.com

Facebook: @studentradetsisofs

Ordförande: Ninni Dickson

Sekreterare: Linnea Andersson

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Amanda Lönngren och Ninni Dickson

Humanistiska fakultetsrådet: Linnea Andersson