Utbildningens innehåll och form

Studenter kan ha synpunkter på innehållet eller utformningen av sin utbildning rörande aspekter som inte är reglerade. Exempel från denna kategori är lärarnas prestationer, undermålig/irrelevant/föråldrad kurslitteratur, arbetsbörda på kurs eller den mängd kurslitteratur en student åläggs att läsa under en kurs, pedagogik i relation till seminarier och föreläsningar samt lärarledd undervisningstid. Även om dessa aspekter inte är direkt reglerade kan du alltid vända dig till kårens studentombud för vidare stöd.

 

Två områden som har tydliga regleringar är studentinflytande och kursvärderingar. Dessa områden har direkta kopplingar till en students upplevelse av utbildningens innehåll och form. Nedan följer därmed information kring regleringarna gällande studentinflytande och kursvärderingar.

Studentinflytande

  • Enligt högskolelagen ska studenter ha rätt att utöva inflytande över sin utbildning. Universitetet ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.(Högskolelag 1 kap 4a §)
  • Universitetets regler och styrdokument, som rör utbildning eller studenternas situation, ska finnas tillgängliga för samtliga studenter. (Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet)
  • Studenter har rätt att vara representerade när universitetet fattar beslut som har betydelse för utbildningen och för studenternas situation. (Högskolelag 2 kap 7 §)
  • Studentkåren ansvarar för att utse och entlediga studentrepresentanterna (Högskoleförordning 1 kap 7 § med hänvisning till 7 § Studentkårsförordning).
  • För uppdrag i beslutande organ, såsom fakultetsnämnd och institutionsstyrelse, ska arvode utgå till studentrepresentanter. Närmare anvisningar om arvodet beslutas i särskild ordning. Doktorander kan få prolongation med anledning av förtroendeuppdrag i enlighet med regler som återfinns i Stockholms universitets Regelbok – Bok 2 Utbildning och forskning. (Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet)
  • I de fall en institution eller en fakultet saknar ett student-, doktorand eller fakultetsråd ska den ansvarige kontaktpersonen och studentkåren aktivt verka för att ett sådant råd bildas.(Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet)
  • För mer information om studentrådens arbete läs Rådshandboken.
  • För mer information om frågor rörande studentinflytande kan du kontakta studentkårensstudiebevakare.

Kursvärderingar