Studentombuden

Våra studentombud finns här för dig som har problem som på något sätt är relaterat till din utbildning vid Stockholms universitet.

Studentombuden brukar bland annat stötta studenter i ärenden som rör:

  • antagning

  • kursplaner

  • psykosocial arbetsmiljö

  • examination

  • anklagelser om fusk eller plagiat

  • verksamhetsförlagd utbildning

  • administrations- och informationsproblem.

Studentombuden ger stöd i ärendet genom hela processen och kan hjälpa till med rådgivning, kontakta berörda personer på universitetet, delta i möten med institutioner, agera stöd vid disciplinärenden, utforma skrivelser och eventuella anmälningar. Målet är att studentens rättigheter ska tas tillvara.

Ärenden som inte hanteras

Studentombuden hanterar inte CSN-ärenden, frågor om bostad eller försäkringsärenden. De arbetar enbart med strikt studierelaterade problem som uppstått vid Stockholms universitet. 

Sekretess i alla ärenden

Då studentärenden kan innehålla känslig information eller vara av privat natur hanteras alla ärenden enligt särskilt uppgjorda sekretessregler. Varje ärende hanteras med diskretion och med hänsyn till studentens personliga integritet. Uppgifter studentombuden har kring enskilda ärenden lämnas inte ut om inte samtycke för detta ges av berörd student.

Hantering av personuppgifter

I studentombudens arbete hanteras personuppgifter som regleras av Personuppgiftslagen, PUL. Från och med 25 maj 2018 hanteras personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

De uppgifter studentombuden registrerar har självmant lämnats av studenten eller erhållits av universitetet under arbetet med ärenden. Personuppgifterna sparas endast i den utsträckning som är nödvändig för att studentombuden ska kunna arbeta med ärendet. Ärendena sammanställs i en anonymiserad studentärenderapport och gallras regelbundet därefter.

Som student har du alltid rätt att begära ut registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad hos oss och studentombuden är skyldiga att rätta information som är felaktig, ofullständig eller missvisande.

Frida Holmdahl och Anna Svanström  Studentombud

Frida Holmdahl och Anna Svanström
Studentombud