Dina rättigheter

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför kommer här ett urval av de rättigheter du har. Dina rättigheter regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet.

Studentinflytande

Studenter har rätt att utöva inflytande över sin utbildning. Alla studenter är medaktörer i universitets verksamhet och har därigenom också ett medansvar att påverka och utveckla utbildningen. Du som student har rätt att vara representerad när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Vid varje institution bör det finnas ett studentråd där du kan engagera dig och driva frågor som är aktuella för just din utbildning. Läs mer om studentinflytande

Kursplan, schema och kurslitteratur

Som student har du alltid rätt att få relevant information om kursen innan du påbörjar dina studier. Kursplanen ska vara fastställd senast en månad före sista anmälningsdag. Information om kurslitteratur, schema samt tider för prov och omprov ska finnas tillgängliga senast en månad före kursstart. Föreskrifterna i kursplanen är juridiskt bindande, precis som lagar och förordningar.

Examination

Huvudregeln är att du har rätt att tentera en kurs eller ett delmoment minst fem gånger. Har du godkänts vid en examination får du inte höja ditt betyg. Ett godkänt betyg kan inte heller ändras till underkänt på din begäran. Efter två underkännanden från samma lärare på en kurs eller ett delmoment har du rätt att begära en ny examinator, om inte särskilda skäl föreligger. Tentamen bör vara rättad och betygssatt inom tre veckor från tentamenstillfället och mer än två veckor före omtentamen. Betyg kan inte överklagas, men du kan begära omprövning eller rättelse av ditt betyg. Du har rätt att få ditt betyg motiverat av examinator, skriftligt eller muntligt.

Kursvärderingar

Efter genomgången kurs ska du få möjlighet att lämna synpunkter på kursen via en utvärdering. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på utvärderingen då den ger institutionen vägledning i vad som varit bra och vad som kan behöva ändras i kursen. Resultaten från kursvärderingarna, samt eventuella åtgärder som vidtagits till följd av dessa, ska finnas lättillgängliga för studenterna. Utformning och uppföljning av kursvärderingar sker i samråd med studentrepresentanter. Studenter har rätt att genomföra kursvärderingar anonymt.

Läs mer om studenträttigheter eller kontakta våra studentombud