studiemiljöfrågor

När vi börjar studera på universitetet har vi alla olika förutsättningar, vissa börjar direkt efter gymnasiestudierna medan andra blir studenter senare i livet.

Under din studietid kan mycket påverka studiemiljön, allt från privatliv till schemaläggning och studieutrymmen. Därför är det viktigt att det finns människor som arbetar kontinuerligt med att förbättra hur studenters studiemiljö och att du som student vet vad du har rätt till. 

Exempel på studiemiljöfrågor:

Fysisk studiemiljö:

 • Undervisningslokaler

 • Belysning

 • Studieplatser

 • Mikrovågsugnar

 • Tillgänglighet

 • Studiematerial

Psykosocial studiemiljö:

 • Stress

 • Gruppdynamik

 • Schemaläggning

 • Information

 • Relationer

 • Kränkande särbehandling

Arbetsmiljölagen

Som student likställs du med arbetstagare i Arbetsmiljölagen (med ett fåtal undantag). Enligt denna lag är allt som kan påverka människor (i deras arbete) en del av arbetsmiljön. Kriterierna för en god arbetsmiljö finns i Arbetsmiljölagens andra kapitel och utifrån denna text kan vi ställa följande krav på en bra studie- och arbetsmiljö:

 • en sund och säker miljö

 • möjlighet att lära och utvecklas

 • meningsfulla och engagerande föreläsningar, studie och arbetsuppgifter

 • rätt att medverka i utformningen av studiernas uppläggning och innehåll

 • möjlighet till eget ansvar, samarbete och gemenskap med andra studenter

Hur kan du förbättra din studiemiljö?

 1. Bli studiemiljöombud på din institution. Du blir studiemiljöombud genom institutionens studentråd. Om du inte vet hur du ska komma i kontakt med dem kan du kontakta samordnaren för studiemiljöfrågor på kåren.

 2. Gå på nätverksträffar med Nätverket för jämlikhet och studiemiljö. De träffas cirka tre gånger per termin.

 3. Gå på workshops/föreläsningar. Studentkåren, Studenthälsan med flera anordnar och tipsar ofta om intressanta workshops. Håll koll på respektive webbplats.

Vad gör kåren för att förbättra din studiemiljö?

På kåren har vi en samordnare för studiemiljö som också är alla studenters huvudskyddsombud. Det huvudsakliga syftet med uppdraget som samordnare är att främja studiemiljöarbetet som sker på SU och verka som studenternas huvudskyddsombud.

Samordnarens huvuduppgifter:

 1. Sitta med i organ och andra möten på SU där beslut som rör studiemiljö och miljöfrågor fattas.

 2. Delta på skyddsronder och arbetet kring planerade byggnationer

 3. Bevaka och hjälpa till att driva studiemiljöfrågor på institutionsnivå.

 4. Hålla i ett nätverk för engagerade studenter som vill lära sig mer – eller påverka inom – studiemiljöfrågor.

 5. Utföra projekt och workshops för att synliggöra, skapa opinion och bidra med kunskap inom området.

Du kan kontakta kårens samordnare för studiemiljö på studiemiljo@sus.su.se