Våra styrdokument

Studentkårens styrdokument påverkar både medarbetarnas arbete direkt och även vilka frågor som organisationen driver och lyfter fram i lokal och nationell opinionsbildning.

Studentkårens organisation, medlemmar och funktion definieras i organisationens stadga. Verksamheten planeras, styrs och följs upp genom en verksamhetsplaneringsmodell som bygger på tre styrdokument, vilka fastställs av fullmäktige - verksamhetsplan, organisationsplan och budget.

Övriga styrdokument är dels ett åsiktsdokument som är ett mer långsiktigt strategiskt underlag för opinionsbildning, dels den operativa planen som kårstyrelsen utformar inför varje verksamhetsår. De styrdokument som studentkåren använder i dag är:

INSTRUKTIONER FÖR RÅD

Inom universitetet existerar en mängd olika former av råd och organ. På studentsidan finns studentråd och doktorandråd som har representanter till de gemensamma fakultetsråden som har som uppgift att tillvarata studenter och doktoranders intressen i utbildningsrelaterade frågor vid respektive fakultet. Från fakultetsråden väljs i sin tur representanter till Centrala doktorandrådet, samt centrala studentrådet som är rapporteringsorgan med representanter från samtliga fakulteter på universitetet.

Nedan har ni de instruktioner som tagits fram för att underlätta arbetet för alla dessa former av organ.

POLICYS OCH HANDLINGSPLANER

Studentkåren har antagit flera policydokument och handlingsplaner för hur vi bedriva vår verksamhet på ett bland annat jämställt, miljövänligt och etiskt sätt.

Studentkårens policys och handlingsplaner är också en del av de verktyg som vi använder i vårt arbete för att främja högre utbildningskvalitet och ett starkt studentinflytande på Stockholms universitet.

STYRDOKUMENT FÖR #studietid

#studietid är studentkårens satsning på studentjournalistik.

Uppdragsbeskrivningar

Område: Studentinflytande

 

Område: Evenemang och medlemsaktiviteter

Område: Kårledningen