Ansökan om verksamhetsbidrag för kårföreningar

Ett verksamhetsbidrag på 500 kronor per termin kan betalas ut till kårföreningar som söker det. Bidraget ska gå till löpande kostnader såsom fika till möten. Så här gör du:

  1. Håll ett styrelsemöte där ni uppdrar en person, t.ex. föreningens kassör, att söka bidraget. Se till att beslutet tydligt framgår i ert protokoll och att protokollet blir justerat.
  2. Fyll i formuläret nedan och skicka in det. Skicka även protokollet till samordnare för kårföreningar
  3. Beslut om utbetalning fattas av samordnare för kårföreningar. Ni får besked via mejl när ansökan behandlats.

Application for funding for Student Union Associations

A council funding of 500 SEK/semester can be given to Student Union Associations that apply for it. The funds are meant to be used for ongoing costs such as “fika” for meetings. This is how you apply:

  1. Have a board meeting where you assign someone, for instance the Treasurer, to apply for the funding. Make sure the decision is clearly stated in the minutes and that they are adjusted.
  2. Fill out the form below and send it in. Send the minutes to the coordinator for Student Union Associations.
  3. The decision regarding the funding will be made by the coordinator for Student Union Associations. You will receive a confirmation by email when the application has been processed.
Name of the association
Uppgifter för utbetalning
Information about payment
Name of bank
Account holder
Bank sort code
Account number
Kontoinnehavarens uppgifter
Information about the account holder
Namn *
Namn
Name
Street address
Personal identity number
Postal address
Phone
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna administrera verksamhetsbidraget. *
I hereby agree that the student union can process my personal data in order to administrate the funding.