Ansökan om verksamhetsbidrag för student- och fakultetsråd

Ett verksamhetsbidrag på 500 kronor per termin kan betalas ut till registrerade råd som söker det. Bidraget ska gå till löpande kostnader såsom fika till möten. Vårterminens verksamhetsbidrag söker ni 1 jan - 30 juni och höstterminen sökes 1 Juli - 31 Dec.

Så här gör du:

  1. Håll ett rådsmöte där ni uppdrar en person, t.ex. rådets kassör, att söka bidraget. Se till att beslutet tydligt framgår i ert protokoll och att protokollet blir justerat.
  2. Fyll i formuläret nedan och skicka in det. Skicka även protokollet till rådets studiebevakare.
  3. Beslut om utbetalning fattas av respektive studiebevakare. Ni får besked via mejl när ansökan behandlats.

Application for council funding for student and faculty councils

A council funding of 500 SEK/semester can be given to registered councils that apply for it. The funds are meant to be used for ongoing costs such as “fika” for meetings. The council funding for the spring semester can be applied for 1st of Jan - 30th of June. Application for autumn semester is 1st of July - 31st of Dec.

This is how you apply:

  1. Have a council meeting where you assign someone, for instance the Treasurer, to apply for the council funding. Make sure the decision is clearly stated in the minutes and that they are adjusted.
  2. Fill out the form below and send it in. Send the minutes to your council's Student Governance Officer.
  3. The decision regarding the funding will be made by your Student Governance Officer. You will receive a confirmation by email when the application has been processed.
Name of the council
Datum *
Datum
Date
Who is your contact at Stockholm University Student Union?
Uppgifter för utbetalning
Information about payment
Name of bank
Account holder
Bank sort code
Account number
Kontoinnehavarens uppgifter
Information about the account holder
Namn *
Namn
Name
Street address
Personal identity number
Postal address
Phone
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna administrera verksamhetsbidraget. *
I hereby agree that the student union can process my personal data in order to administrate the funding.